Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Institut Europa, en endavat el Centre,  com a organisme vinculat a la Generalitat de Catalunya.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.
  • El Centre no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.
  • El Centre no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.