Tutors

El tutor és una figura bàsica en el procés educatiu per la seva labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar.

Designació:

 • El tutor és designat per el Director entre els professors que imparteixen docència directa als alumnes del grup.
 • Cada grup d'alumnes ha de tenir com a mínim un tutor, però pot haver-hi un altre per a grups específics com els de diversificació.

Competències:

 • Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i en les activitats d'orientació, amb la coordinació del Cap d'Estudis i col.laborant amb el Departament d'Orientació.
 • Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup. Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d'avaluació del seu grup.
 • Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seva participació en las activitats de l'institut.
 • Orientar i assessorar als alumnes, pensant en les seves possibilitats acadèmiques i professionals.
 • Col.laborar amb el departament d'orientació, en els terminis que estableixi el Cap d'Estudis.
 • Canalitzar les inquietuds dels alumnes i mediar, en col.laboració amb el delegat i subdelegat del grup, entre professors i l'equip directiu en els problemes que se li plantegen.
 • Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del seu grup.
 • Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot allò que ho necessiten, relacionat amb les activitats docents i complementàries i de rendimient acadèmic.
 • Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

Tutors del centre:

Tutoria Nom Correu
1r ESO A Olga Mascolo
1r ESO B Glória Ramírez Macías
1r ESO C María Montserrat Alonso Cámara
2n ESO A Diana Robles Collell
2n ESO B Maria de les Neus Batlle Miró
2n ESO C Victor Lillo Dangla
3er ESO B Andrés Fernández Expósito
3r ESO A Josep Boix Pedrazas
3r ESO C Eva Bellapart Rubio
4t ESO A Alba Sans Borràs
4t ESO A Rosamaría Martínez Castaño
4t ESO B Jesús Minguell Serramona
2n BTX Pilar Belloc García
1er BAT Vicente da Palma Corchado