L'Equip directiu

Competències:

  • Vetllar per el bon funcionament del centre.
  • Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per a facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
  • Proposar procediments d'avaluació de les distintes activitats i projectes del centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
  • Proposar a la comunitat escolar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixen les relacions entre els diferents col.lectius que la integren i milloren la convivència en el centre.
  • Adoptar les mesures necessàries per a l'ejecució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l'àmbit de les seves respectives competències.
  • Establir els criteris per a l'elaboració del projecte del pressupost.
  • Elaborar la proposta del projecte educatiu del centre, la programació general anual i la memòria final de curs.
  • Aquelles altres funcions que delegui en ell el consell escolar, en l'àmbit de la seva competència.

Components:

L'equip directiu és composat pels següents càrrecs:

Director:

Cap d'estudis:

Secretària:

Coordinador pedagògic: