Àmbits didàctics

Composició:

Cadascun d'aquests àmbits està integrat per els professors que imparteixen unes determinades àrees o matèries.

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àrees de coneixement. A cada àmbit s’estableixen les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions.

Entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos.

Funcions:

  • Elaborar la programació didàctica corresponent a les àrees i materials assignats al seu departament.
  • Organitzar i dur a terme les proves per a alumnes amb matèries pendents.
  • Resoldre les reclamacions que puguin presentar-se.
  • Informar als alumnes, a través dels professors, dels aspectes essencials de la programació: objectius i continguts mínims exigibles i criteris d'avaluació.

Àmbits didàctics

A l'actualitat el centre compta amb els següents àmbits didàctics:.