Departaments didàctics

Composició:

Cadascun d'aquests departaments està integrat per els professors que imparteixen una determinada àrea o matèria.

Funcions:

  • Elaborar la programació didàctica corresponent a les àrees i materials assignats al seu departament.
  • Organitzar i dur a terme les proves per a alumnes amb matèries pendents.
  • Resoldre les reclamacions que puguin presentar-se.
  • Informar als alumnes, a través dels professors, dels aspectes essencials de la programació: objectius i continguts mínims exigibles i criteris d'avaluació.

Departaments didàctics

A la actualidat el centre compta amb els següents departaments didàctics:.