Consell escolar de centre

El Consell Escolar és l'órgan de participació dels diferents membres de la comunitat educativa i el de màxima responsabilitat en la gestió del centre. El període de mandat de permanència del Consell és de quatre anys encara que cada 2 anys es renova parcialment, i l'accés al mateix, en el cas de professors, pares i alumnes, és mitjançant procés electoral. .

Competències:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Components:

Está constituït per el Director, que el presideix, la Secretària (amb veu, però sense vot) i el Cap d'Estudis, representants de professors, de pares i mares d'alumnes, un membre del personal no docent i un representant de l'Ajuntament.

President:

Cap d'estudis:

Representant de l'Ajuntament:

Secretària:

Representants de l'alumnat:

Representants de mares i pares:

Representant del PAS:

Representants del professorat:

Comissió econòmica

La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre. Està constituïda pels següents membres: .