El Claustre

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

 • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculars d'etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir les seves possibles modificacions posteriors.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seva presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica.
 • Triar als seus representants en el Consell escolar.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitza l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
 • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
 • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
 • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
 • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
 • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
 • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
 • Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
 • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.

Membres:

Departament Nom Correu Càrrec Tutoria
Anglès Maria de les Neus Batlle Miró Xarxa Competències Bàsiques 2n ESO
Anglès Pilar Belloc García Coordinadora ERASMUS+. Cap de Departament d'Anglès 2n BTX
Cientifico-Tecnològic Andrés Fernández Expósito Coordinador de l'Ambit Científic-Tecnològic. Coordinador de Serveis Comunitaris. 3er ESO
Cientifico-Tecnològic Darío Castro González Director, Coordinador d'informàtica
Cientifico-Tecnològic José Manuel Navarro Reinado Coordinació de Tallers. Tallers de 6è primària/secundària.
Cientifico-Tecnològic Lorena Macarro Jiménez
Cientifico-Tecnològic Olalla Muiños Ruiz Secretària. Seminari GEP. Comissió Econòmica. Seminari GEP.
Cientifico-Tecnològic Rosamaría Martínez Castaño Diversitat. Aula Oberta. Tallers de 6è primària/secundària 4t ESO (Aula Oberta)
Cientifico-Tecnològic Violeta Ortíz Zamora Xarxa de Competències Bàsiques
Cientifico-Tecnològic Xavier Bagán Navarro Coordinador de Riscos Laborals
Cientifico-Tecnològic Xavier Coll Juan Seminari GEP. Xarxa Competències Bàsiques. Coordinador de Comunicació i Espai WEB 1r ESO
Expressió Eva Bellapart Rubio Elements interiors.
Expressió Glória Ramírez Macías Projecte Lliga Europa. Coordinadora de l'Associació Esportiva. Pla Català de l'Esport. Coordinació de Relació amb l'Entorn.
Expressió María Montserrat Alonso Cámara Seminari GEP. Coordinadora Àmbit Expressió Artística i Educació Física 2n ESO
Humanístic Diana Robles Collell Cultura i Valors Ètics. Coordinació de Projectes.
Humanístic Jesús Minguell Serramona Coordinador pedagògic, Coordinador Pràcticum Master Prof. Secundària, Coordinador de Projecte de 4 d'ESO, Coordinador de Treballs de Recerca Batxillerat 4t ESO
Humanístic Josep Boix Pedrazas
Humanístic Professor/a de religió 3r ESO
Humanístic Raúl García Pova Cap d'estudis, Seminari GEP, Xarxa Competències Bàsiques, Coordinador de 1ª/2ª.
Humanístic Sara Inés Martín Blanco Cultura i Valors Ètics. Coordinació d'Àmbit Social.
Llengües Alba Sans Borràs Coordinadora de l'Àmbit Lingüístic 3er ESO
Llengües Ana Belén Hernández Pinar 1er ESO
Llengües Ana María Bistué Guardiola Coordinadora LIC
Llengües Laura Benaiges Soler
Llengües Meritxell Monsonis Bou Diversitat. Coordinació d'Activitats i Serveis.
Llengües Vicente da Palma Corchado Tallers 1ª/2ª. 1er BAT
Llengües Yaiza Macías Collado Biblioteca 2n ESO
Matemàtiques Blanca Inés Gómez López Seminari GEP. Xarxa Competències Bàsiques. MatMota. Coordinadora de l'Àmbit Matemàtic
Matemàtiques Ferran Pastor Alemany Projecte MatMota. 4t ESO
Matemàtiques Olga Mascolo MatMota. Diversitat 1r ESO
Matemàtiques Roger Domènech Ferrer MatMota
Orientació Anna Falcó Bruy TIS
Orientació Bernat Gispert Pañella Aula Acollida
Orientació María Luz Martín Alarcón Coordinació d'Orientació