El Claustre de professors

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

 • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculars d'etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir les seves possibles modificacions posteriors.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seva presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica.
 • Triar als seus representants en el Consell escolar.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitza l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
 • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
 • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
 • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
 • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
 • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
 • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
 • Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
 • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.

Membres:

Àmbit didàctic Professor/a Correu Càrrec actual Tutoria
Científic-Tecnològic Darío Castro González Director  
Científic-Tecnològic Xavier Bagán Navarro    
Científic-Tecnològic Jose Antonio Blanco Barrera    
Científic-Tecnològic      
Científic-Tecnològic     3r ESO B
Científic-Tecnològic Olalla Muiños Ruiz Secretària  
Científic-Tecnològic Rosamaría Martínez Castaño Diversitat. Aula Oberta 4t ESO AO
Científic-Tecnològic Violeta Ortíz Zamora    
Científic-Tecnològic Xavier Coll Juan Coordinador Digital 1r ESO B
Expressió Amanda Mengod Covisa   3r ESO C
Expressió Glória Ramírez Macías    
Expressió María Montserrat Alonso Cámara Coordinadora Àmbit Expressió Artística i Educació Física  
Humanístic Diana Robles Collell   2n ESO A
Humanístic Jesús Minguell Serramona Coordinador pedagògic 4t ESO A
Humanístic Josep Boix Pedrazas   3r ESO A
Humanístic Natalia Navarrete Gámez    
Humanístic Sara Martín Blanco Coordinador Àmbit Humanístic 2n BTX
Llengüa Estrangera Marta Barberán Hombrados   1r ESO C
Llengüa Estrangera Henry Viosca Tornero    
Llengüa Estrangera Maria de les Neus Batlle Miró Coordinadora Àmbit Llengüa Estrangera 2n ESO B
Llengües Ana Belén Hernández Pinar   1r ESO A
Llengües Ana María Bistué Guardiola    
Llengües Mariona Surribas Balduque  Aula d'Acollida  
Llengües Meritxell Monsonís Bou   2n ESO C
Llengües Núria Rúbio Grandía   4t ESO B
Llengües Vicente da Palma Corchado Coordinador Àmbit Llengües 1er BTX
Llengües Yaiza Macías Collado    
Llengües Yolanda Arjona García    
Matemàtic Anna Maria Vidal Mestres    
Matemàtic Blanca Gómez López Cap d'estudis  
Matemàtic Olga Mascolo    
Matemàtic Raquel Núñez Lozano Coordinadora Àmbit Matemàtic  
Orientació Anna Falcó Bruy Tècnica d'Intergració Social (TIS)  
Orientació María Luz Martín Alarcón Coordinadora Àmbit Orientació  

El projecte educatiu de centre:

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments.

En els centres públics, el PEC l'elabora el claustre, a iniciativa del director. En els centres privats concertats, el titular del centre aprova el PEC, escoltat el consell escolar

Els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu, d'acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Es pot consultar al web de cada centre educatiu. Si no es coneix l'adreça s'hi pot accedir a través de la fitxa de centre, disponible des del Mapa escolar.

Podeu consultar aquí el PEC de l'Institut Europa.