Hernández Pinar, Ana Belén
Professora: Núria Rubio Grandia Descripció La matèria s’organitza al voltant de tres objectius bàsics: Reforçar i consolidar la suficiència lingüística de l’estudiant en tots aquells aspectes relacion...
Professora Anabel Hernández Pinar Descripció La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a: Participar en interaccions or...
Professora Yolanda Arjona Objectius Les competències comunicatives implicades a l'Àmbit de Llengües es tractaran de forma conjunta en les matèries de Català i Castellà. També la coordinació entre les...
El passat divendres, 10 de juny, els nostres alumnes de primer d'ESO van fer una sortida al parc del riu Llobregat (Prat de Llobregat), organitzada per la comissió verda del centre. Els alumnes van fe...