Hernández Pinar, Ana Belén
Professora Yolanda Arjona Objectius Les competències comunicatives implicades a l'Àmbit de Llengües es tractaran de forma conjunta en les matèries de Català i Castellà. També la coordinació entre les...
Professora: Núria Rubio Grandia Descripció La matèria s’organitza al voltant de tres objectius bàsics: Reforçar i consolidar la suficiència lingüística de l’estudiant en tots aquells aspectes relacion...
Professora Anabel Hernández Pinar Descripció La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a: Participar en interaccions or...