Informàtica de primer d'ESO

Professor

Xavier Coll

DESCRIPCIÓ

La matèria d’Informàtica de l’educació secundària obligatòria té com a objectius aportar eines informàtiques als alumnes i agafar competència a l’hora de fer-les servir. És molt important ensenyar als alumnes a desenvolupar uns coneixements dels entorns digitals de treball que els hi seran necessaris per a treballar els continguts de les matèries. També que n’aprenguin a conèixer els conceptes bàsics de la informàtica i dels entorns digitals.

Els continguts específics són:

 1. Primers conceptes.
 2. L’ordinador i el seu entorn.

METODOLOGIA

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

 • Exposició dels continguts bàsics per part dels professor.
 • Realització d’activitats en format de paper i en suport digital.
 • Presentació de continguts en format audiovisual amb les noves tecnologies.

MATERIAL

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Netbook
 • Material de treball del Moodle Àgora
 • Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis, goma, regle 30 cm, escaire i cartabó, maquineta amb diòsit i grapadora.

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes.

 • Part conceptual on es faran controls dels continguts teòrics fets a classe. Aquest apartat conformarà un 50% de la nota total.
 • Part procedimental on es valoraran els següents elements: Treballs pràctics fets al taller, exercicis i activitats dels continguts teòrics, presentacions en suport digital, treballs, et. . Aquest apartat es conformarà un 40% de la nota total.
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. . Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.