Llengua estrangera (anglès) de primer d'ESO

Professor

Marta Barberán

Descripció

La matèria d’anglès té com a objectiu que l'alumnat assoleixi prou competències lingüístiques i culturals per comunicar-se de manera segura en llengua anglesa en situacions quotidianes.

Així, els alumnes i les alumnes desenvoluparan la seva competència comunicativa, tant oral com escrita, alhora que aprendran nocions bàsiques de gramàtica anglesa i adquiriran vocabulari pràctic i útil. Es treballarà tant la comprensió com l’expressió escrita i oral, per tal de garantir la capacitat d’entendre i comunicar-se en les situacions més bàsiques de la vida quotidiana. Al mateix temps, aquest aprenentatge tindrà un important component social i lúdic, de desenvolupament personal i de cohesió del grup classe.

Continguts

Quant als continguts, treballarem diferents blocs temàtics amb els quals l’alumnat es pot sentir fàcilment identificat, per tal de motivar d’aquesta manera el seu aprenentatge, com són els esports, la família, l’escola, les ciutats, el transport o la ciberseguretat. Alhora, tractarem temes de cultura anglòfona per descobrir i conèixer millor les societats angloparlants, ja que conèixer les diferències i similituds que podem trobar entre aquestes i el nostre país ens ajudarà a comprendre millor la seva llengua i despertarà la curiositat i l’interès dels alumnes i les alumnes envers l’assignatura.

Els punts gramaticals que treballarem aquest curs per desenvolupar la competència comunicativa de l’alumnat són:

  • Repàs dels verbs to be i to have, el possessiu i els pronoms demostratius.
  • Repàs del present simple i dels adverbis de freqüència per explicar quines són les nostres rutines de la vida diària, les question words per ser capaços de preguntar i obtenir informació en una conversa i el verb can/can’t per parlar de les nostres destreses.
  • Introduirem el present continuous per expressar les accions que passen ara mateix. Així mateix treballarem el contrast dels dos temps verbals: present simple vs. present continuous.
  • Per descriure les nostres ciutats, utilitzarem les formes there is/there are i ampliarem el nostre vocabulari; l’imperatiu ens servirà per donar indicacions, i aprendrem a acompanyar-les de les formes bàsiques de cortesia.
  • Entendrem què són els noms comptables / incomptables i quines estructures sintàctiques els acompanyen, així com la correcta utilització de some / any.

Metodologia

Pel que fa a la metodologia emprada a les classes, començarem cada unitat presentant i comentant els objectius, l'àmbit de vocabulari, els punts gramaticals, les situacions comunicatives i les activitats que durem a terme.

Presentarem el bloc de vocabulari del tema sempre contextualitzat, a través d’imatges, amb explicacions sobre la formació de paraules i amb lectures que ajudin l'alumnat a desenvolupar estratègies d'aprenentatge i millorar tècniques d’inferència.

Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva perquè els alumnes les alumnes siguin capaços d’entendre per si mateixos com funciona la llengua anglesa i millorin la seva autonomia en l’aprenentatge, sempre amb l’atenta mirada del professor que els reconduirà quan calgui i els guiarà per aconseguir els objectius desitjats. Posarem la llengua en pràctica a través de lectures, diàlegs, audiovisuals, etcètera, de manera que l’alumnat sigui conscient que el que aprèn té una utilitat i que gràcies a l'anglès serà capaç de comunicar-se amb gent de diferents països, la qual cosa que li serà d’utilitat tant ara com en el futur, personalment, acadèmicament i professionalment.

Tot això treballant totes les destreses lingüístiques: expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, fent atenció a la pronunciació dels sons anglesos més difícils segons la llengua materna de l’alumnat. El tractament de l’error tindrà un lloc de gran importància a les classes: hem de perdre la por a equivocar-nos, això no és un problema, ens serveix per aprendre i millorar.

Avaluació

Els criteris d’avaluació consisteixen en un examen de cada unitat o cada dos si convé per no trencar el bloc temàtic. Però l’últim examen de cada trimestre inclourà tot allò treballat durant l’avaluació. A més a més de les proves escrites, l’alumne tindrà proves orals, redaccions i presentacions de treballs, totes incloses en l'avaluació. 

La ponderació de cada activitat dependrà de la unitat didàctica.

La nota de l’assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d’avaluació:

  · Proves i activitats que mostren el nivell d'assoliment competencial de l'alumnat.

  · Actitud i participació de l'alumne en la matèria: interès per la matèria, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura pel material, constància en el treball, esforç per aprendre, etc.

  · IMPORTANT: les sancions fruit de conductes no apropiades dins l'aula tindran una incidència negativa en la nota final de l'assignatura. 

  · L’alumne rebrà la valoració de les proves i activitats tan aviat com sigui possible. A més, aquestes proves es corregiran a classe.

  · L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels aspectes anteriors.

Material

El material necessari per seguir el curs és:

  • Ordinador
  • Auriculars
  • Telèfon mòbil
  • Connexió a internet
  • Llibreta DIN4