Tecnologies de primer d'ESO

Professor:

Salut Muñoz 

Descripció

La matèria de Tecnologia de l’Educació Secundària Obligatòria té com a objectius concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva. També relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament i projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills. Aquesta assignatura es desenvolupa al llarg del curs, amb dues hores setmanals.

Els continguts específics són:

 1. La tecnologia i el procés tecnològic.
 2. Les eines i els materials. Fusta i paper .Els metalls i els plàstics
 3. Impactes mediambientals de l'activitat humana. Recursos naturals. 

Metodologia

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

 • Exposició dels continguts bàsics per part del professor.
 • Realització d’activitats en format paper i en suport digital.
 • Desenvolupament de projectes de caràcter manual.
 • Presentació de continguts en format audiovisual amb les noves tecnologies.

Material

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Ordinador portàtil carregat, un ratolí i auriculars.
 • Material de treball del Moodle Àgora.
 • Llibreta , bolígraf, llapis, llapis de colors, goma, regle de 30 cm, escaire i cartabó, maquineta amb dipòsit i grapadora.

És imprescindible portar cada dia el  material a classe 

Avaluació

La nota final del trimestre serà:

 • 50 % nota procedimental: nota del dossier, nota dels informes de pràctiques, treballs individuals i grupals durant el projecte i altres activitats avaluables.
 • 30 % nota de proves escrites (tipus examen).
 • 20% actitud a classe i motivació, assistència, puntualitat, deures, portar el material.

 A cada avaluació es realitzaran  proves escrites. El mateix dia de la prova caldrà entregar el dossier amb les feines realitzades.