Ciències Socials, Geografia i Història de primer d'ESO

Professor:

Marta Barberan

Descripció

La matèria de ciències socials: geografia i història, de l'ESO, està dissenyada perquè l'alumnat desenvolupi una sèrie de competències bàsiques pròpies de l'àmbit social. Així doncs, ser competent en aquesta matèria implica que els estudiants han adquirit els coneixements i les eines necessàries per entendre el món i per intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi que ens envolta. Gràcies a l'estudi d'aquesta assignatura, l'alumnat aprén a:

- Desenvolupar la consciència històrica a partir de la comprensió de la relacions existents entre el passat, el present i el futur.

- Conéixer els espais geogràfics i medis naturals on desenvolupa la seva vida quotidiana.

- Construir una mirada intercultural, crítica i oberta, per interpretar i gaudir del fet artístic i cultural.

- Treballar per una societat més lliure, justa, equitativa i cohesionada.  

 

Més enllà dels continguts comuns a tots els cursos, els continguts específics del 1r curs d’ESO són els següents:

- Orientació i representació de l'espai: la cartografia i les coordenades geogràfiques. 

- L'escorça terrestre de la Terra: mars, oceans i continents. Les formes del relleu.

- La Terra, un planeta del sistema solar. L'atmosfera i la meteorologia. Elements i factors del clima. La hidrografia.

- El medi físic de Catalunya, Espanya, Europa i el món. Els paisatges naturals: les principals zones bioclimàtiques.

- Els problemes mediambientals globals més destacats. Energia i canvi climàtic.

- Procés d'hominització i formes de vida dels pobles prehistòrics: paleolític i neolític.

- Mesopotàmia i Egipte. La Grècia clàssica i hel·lenística. Roma: monarquia, república i imperi. Interacció entre els ibers i els pobles colonitzadors de la Mediterrània. 

 

Metodologia i material

La matèria de ciències socials de 1r d'ESO és treballada dins l'aula a partir de dues metodologies principals: el treball per projectes (bloc geogràfic) i l'aprenentatge basat en problemes (bloc històric).

- Projecte Geotrip Kepler (bloc geogràfic): 

  · Aquest integra contingut temàtic de les matèries de ciències socials, naturals i anglès (treball per projectes). 

  · Pautes de treball: avaluació inicial (test de reclutament), realització de dossiers individuals i per nivells, elaboració de guions i vídeos grupals, orientació del professor, gamificació, superació de proves competencials.   

  · Pàgina web del projecte: instituteuropa.wixsite.com/geotrip

- Problemes de l'antiguitat (bloc històric):  

  · Contingut temàtic de la matèria de ciències socials.

  · Pautes de treball: avaluació inicial, treballs individuals i grupals problematitzats, elaboració de presentacions grupals, exposicions en públic, explicacions del professor, superació de proves competencials. 

 

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

  · Quadern quadriculat.

  · Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, regles, etc.

  · Grapadora.

  · Ordinador portàtil: imprescindible per realitzar el projecte Geotrip Kepler.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte les diferents dimensions competencials de l'àmbit social:

  · Dimensió històrica: es valorarà la capacitat de recerca d'informació, la gestió d'aquesta i el plantejament de les conclusions.

  · Dimensió geogràfica: es tindrà en compte la capacitat d'anàlisi de la informació continguda dins el projecte Geotrip Kepler; la identificació d'habilitats treballades a classe; l'elecció dels procediments més adequats per comprendre i interpretar el context o la informació donada; i els passos necessaris per superar els problemes plantejats.

  · Dimensió cultural i artística: s'avaluarà la capacitat de l'alumne de trobar continuïtats i discontinuïtats culturals al llarg del temps; identificar els elements del llegat cultural fins al present; identificar els elements que han configurat el llegat català fins als nostres dies.

  · Dimensió ciutadana: es valorarà la capacitat de l'alumne de formular propostes i accions per resoldre activitats que reflecteixen situacions complexes de discriminació, com les que es produeixen a la realitat.

 

La nota de l’assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d’avaluació:

  · Proves i activitats que mostren el nivell d'assoliment competencial de l'alumnat.

  · Actitud i participació de l'alumne en la matèria: interès per la matèria, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura pel material, constància en el treball, esforç per aprendre, etc.

  · IMPORTANT: les sancions fruit de conductes no apropiades dins l'aula tindran una incidència negativa en la nota final de l'assignatura. 

  · L’alumne rebrà la valoració de les proves i activitats tan aviat com sigui possible. A més, aquestes proves es corregiran a classe.

  · L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels aspectes anteriors.

 

El material necessari per seguir el curs és:

Ordnador

Auriculars

Telèfon mòbil

Connexió a internet

Fulls blancs