Música de primer d'ESO

Professora

Montserrat Alonso

Continguts:

El curs està estructurat en set unitats/projectes relacionats amb els continguts clau de música de les competències bàsiques de l'àmbit artístic:

 1. El so com a matèria prima de la música.
 2. Lectura de notes musicals.
 3. El ritme.
 4. La melodia.
 5. La intensitat.
 6. Els instruments musical
 7. Les veus humanes
 8. Projecte: EL MUSICAL
 

Avaluació i Metodologia

Cada unitat/projecte s’inicia amb un breu qüestionari on la professora detecta el nivell de coneixements que té cada alumne sobre els continguts que es comença. A partir d’aquí es fan una sèrie d’activitats per tal d’assolir les competències previstes, ja siguin dins de la dimensió percepció i escolta, la dimensió expressió, interpretació i creació o la dimensió societat i cultura.  A més, en finalitzar cada unitat/projecte es pot demanar o no proves escrites i/o d’interpretació musical. La nota final de cada unitat/projecte té en compte totes les observacions que s’han recollit al llarg de la unitat/projecte, fent ús de diferents rúbriques, com poden ser rúbriques que avaluïn les respostes a preguntes orals fetes a classe a diari, així com el resultat obtingut en una prova escrita o de pràctica musical o l’actitud demanada durant les activitats fetes a classe. És MOLT IMPORTANT també portar el material obligatori. Es fa un concert al Nadal que es valora dins la nota final de trimestre. És possible que amb la situació de la pandèmia no es pugui fer el concert. És a dir, la nota final del trimestre és conseqüència de les següents notes recollides al llarg del treball de la unitat/projecte:

 • Les respostes a les preguntes orals fetes a classe a diari.
 • La correcció i netedat de les activitats escrites demanades individuals o en grup.
 • Les proves escrites o d’interpretació musical.
 • L’actitud demanada (silenci en una audició, participació en el moment de practicar una cançó,...)
 • Portar el material demanat a diari.
 • Participació en els concerts ( a condició del nivell assolit), en cas que es faci.

Es valora amb un percentatge superior (70%) les activitats escrites demanades, les proves escrites o d’interpretació musical i la participació en els concerts.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser AS (Assoliment satisfactori)

Per evitar que els/les alumnes acumulin continguts no superats es fan proves de recuperació  o/i treballs de cada trimestre en finalitzar el trimestre per a aquells alumnes que no l'hagin superat.

En cas que la nota final del curs sigui NA (No Assoliment), l’alumne haurà de recuperar la matèria al juny a l'avaluació extraordinària.

Material:

 • Material de consulta a la plataforma digital Agora de l’institut.
 • Llibreta de música (amb pentagrames).
 • Ordinador i auriculars. 
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf,grapadora... )

El material (llibreta de música) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS i GRUP.

És un material PERSONAL.