Ciències de la Naturalesa de primer d'ESO

Professor:

Xavier Coll

Descripció:

La matèria de Ciències Naturals de 1er d’ESO té com a finalitat principal que l’alumnat es familiaritzi amb procediments científics bàsics tals com la observació directa del medi natural que ens envolta i el plantejament de preguntes que possibilitin la investigació de fenòmens quotidians.

L’alumnat hauria d’arribar a entendre que la Ciència sempre està en transformació i que en realitat la transforma la societat, una societat en la qual ells formen part, per tant, es poden implicar no només en estudiar Ciències sinó en fer Ciència.

 

Els continguts de la matèria es treballaran de manera contextualitzada en tres grans blocs al llarg de tot el curs:

Què és la vida?   

        1.       Principals components dels essers vius.

        2.       Nivells d’organització de la matèria.

        3.       La cèl·lula.

Com classifiquem els esser vius?

        4.       Introducció als 5 regnes.

        5.       Aprofundiment en el regne animal.

        6.       Aprofundiment en el regne vegetal.

On vivim?

        7.       La terra.

        8.       El sistema solar.

        9.       L’univers.

 

Metodologia

La metodologia de treball està orientada a treballar per competències, fet que implica que:

·         Majoritàriament es treballarà en grups cooperatius.

·         L’alumnat treballarà amb la plataforma virtual del Moodle de la matèria, conjuntament amb la seva carpeta al Drive

·         També utilitzaran els recursos que se’ls proposi en paper o altres formats.

·         Realitzaran diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

·         Faran de manera constant autoavaluació i coavaluació a l’aula de les diferents activitats realitzades.

·         Prendrà molta importància l’expressió oral i escrita de les seves observacions i investigacions.

·         Es realitzaran pràctiques al laboratori lligades al context que es vagi treballant


Material

·         Fulls DIN A4

·         Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, regles, etc...

·         Grapadora

·         L’ordinador portàtil

Avaluació

L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors.

S’avaluarà per competències, tot i així cal que l’alumne entengui que la seva qualificació dependrà de:

o    El treball constant a l’aula, al laboratori i a casa.

o    Els treballs presentats al llarg del trimestre, tant individuals com en grup

o    Les seves pròpies reflexions sobre el seu procés d’aprenentatge

o    Les proves escrites

La seva actitud personal