Matemàtiques de primer d'ESO

Professora

Olga Mascolo 

Descripció

La programació d'aula està orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat:

- Nombres naturals i nombres enters

- La mesura i el sentit del nombre

- Significat operacions i propietats

- Geometria plana: triangle i quadrilàters

- Perímetre, àrea i volum 

- Tècniques de resolució de problemes

Tècniques de càlcul

 

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

  • Part procedimental on es valoraran el desenvolupament dels exercicis i activitats
  • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe

 

Metodologia

En el transcurs de la unitat didàctica s’anirà observant el treball diari dels nois i noies. Es realitzaran proves i activitats per avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat.

 

Les classes es basaran en les pautes de treball següents:

- Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i  els  objectius que es pretenen assolir. 

- Treballs i/o projectes transversal amb altres assignatures

- Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats guiades que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

- Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.

- Feina per realitzar a casa.

 

Les eines bàsiques de treball seran: 

- Utilització del classroom per a la comunicació alumne-professor i com a iena de treballar coperatiu alumne-alumne

- Els apunts que els alumnes aniran agafan de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.

- Diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.

- Material de dibuix tècnic per tal que descobrir propietats geomètriques.

 

Material

- Quadern A4 quadriculat de 5 mm o 4 mm

- Bolígraf negre, blau i vermell

- Portamines 0,5 mm HB i goma

- Joc de escaire, cartabó, regla, transportador d'angles i compàs 

- Regletes (la compra serà gestionada pel centre) 

- Llibreta agenda (s'explicarà a classe quina hauran de portar)

- Material de consulta a la plataforma digital de l’institut.

 

Aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.