Optativa de Reforç i Ampliació

Professorat

Olga Mascolo

Natalia Navarrete

Núria Rubio

Adrià Rodríguez

M.Luz Martín

Descripció

En aquesta optativa reforçarem i/o ampliarem els continguts de les diferents matèries que estàs cursant a 1r d’ESO. A més aprofitarem per treballar diferents activitats de competències bàsiques, com les tècniques d’estudi (preparar una prova, l’exposició oral...) la comprensió lectora i matemàtiques (mesures, pes...).

Material necessari

-          Ordinador

-          Llibreta

-          Material d’escriptura

Metodologia

Aquesta optativa és molt dinàmica i canviant. Les activitats s’organitzaran setmanalment. El professorat treballarà amb codocència, és a dir, hi haurà dos professor per aula, però aniran canviant d’aules perquè tots els alumnes puguin participar en les diferents activitats.

Temporalització

Una hora setmanal: dilluns de 12.00 a 13.00h.

Avaluació

L’avaluació és contínua i es farà de manera conjunta entre tot el professorat de l’optativa. En finalitzar la classe, l’alumnat serà avaluat pel professorat. Es tindrà en compte l’actitud a classe i la realització de les feines.