Història de la Filosofia de segon de batxillerat

Vist: 1257

Història de la filosofia

Professora: Sara Martín

Descripció

A la Història de la filosofia s’aprofundeixen els conceptes i la dimensió històrica dels problemes que es van analitzar al curs anterior. Això vol dir que l’alumne ha de contextualitzar els pensadors, conèixer les seves teories i saber analitzar textos representatius de cada època. A més a més, es demana a l’alumne la capacitat de pensament crític: la matèria de Filosofia, tant de 1r com de 2n, vol familiaritzar l’alumnat amb la manera de fer reflexió, crítica i argumentació que caracteritza el pensament filosòfic.

 

Competències específiques

Les competències específiques de la història de la filosofia són essencialment: l'anàlisi i síntesi crítica de textos filosòfics; la reflexió, crítica, dialògica i argumentativa. Més concretament, serà necessàri per a la superació de la matèria:

- Conèixer les obres i les dades dels filòsofs seleccionats per les PAU.

- Saber situar cada autor en la seva època i assolir una visió cronològica global del desenvolupament de les idees.

- Aprendre a expressar amb rigor conceptual i correcció lingüística les pròpies idees i opinions.

- Caldrà ser capaç de comprendre i comentar els textos bàsics dels autors estudiats.

NOTA: l'alumne podrà trobar un document detallat amb les competències específiques -necessàries per superar la matèria- al Moodle.

Continguts

Els continguts de la matèria s’organitzen en tres grans blocs, els continguts dels quals fan referència als problemes cabdals de la història del pensament occidental. Es tracta d’aprendre i comprendre l’entramat conceptual d’alguns dels més representatius filòsofs de la història.

Aquests tres blocs fan referència a:

 El desenvolupament d’aquests continguts no està renyit amb la dedicació de major aprofundiment d’aquelles unitats i/o autors que siguin especialment significatius per les proves de les PAU.

 

Material individual de cada alumne/a

 

Material d’aula:

 

Controls i/o treballs per trimestre:

- Lectura, amb anotacions al marge, de tots els textos de cada autor seleccionats per a les PAU de 2022.

- Hi haurà activitats de seguiment obligatòries (no contabilitzaran per a la nota) i, a més, un examen per autor. Aquest consistirà en un comentari de text i en preguntes seguint el model de la Selectivitat.

 

Mètode de treball

Temporització:

A títol orientatiu, cal preveure un promig d’entre 6 i 7 sessions d’una hora per a cada unitat didàctica; però això pot variar depenent dels continguts de cada unitat didàctica i de la resposta dels alumnes al ritme de treball

 

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

QUALIFICACIÓ DE LES TASQUES:

 

IMPORTANT: ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA

 

Per a cada unitat us heu de llegir el tema del llibre de text corresponent. Ocasionalment la professora us pot indicar quines pàgines llegir, però la organització del treball i la responsabilitat de preparar-vos les unitats és exclusiva vostra (alumnat).

 

A més, per a cada unitat, disposeu de material extra al Moodle (apunts, videos, esquemes, proposta d’activitats de reforç, models d’examen, etc.). Aprofiteu aquest material per ampliar els vostres apunts i per acabar d’entendre els punts que us hagin quedat fluixos. 

 

L’objectiu de les classes presencials és fer una explicació introductòria de la unitat, però vosaltres heu d’ampliar aquestes explicacions amb tot el material que teniu a la vostra disposició. A les classes només es resoldran dubtes que no heu pogut resoldre vosaltres mateixos a partir de l’estudi de tot el material que teniu (llibre de text i material de Moodle). Haureu de justificar que no heu pogut resoldre’l. D’aquesta manera es garantitza l’agilitat de les classes i us compromet a treballar i a ser autosuficients.

 

Totes les activitats i proves de control es basen en les lectures obligatòries de les PAU (les teniu al Moodle). Això vol dir que la lectura de tots els textos de cada autor és treball vostre.

 

Les activitats estan enfocades a garantir la comprensió lectora dels textos filosòfics de les PAU. Per a cada unitat, es faran activitats enfocades a saber resoldre un examen tipus selectivitat.