Grec de segon de Batxillerat

Professora

Ana Bistué

Descripció

Els continguts de la matèria s'articulen en els dos cursos del batxillerat en quatre grans apartats:

 • La llengua grega
 • Els textos dels autors grecs i la seva interpretació
 • El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia de les llengües modernes
 • La idiosincrasia dels grecs i el seu llegat

Durant aquest 2n curs s’aprofundeix en cadascun d’aquests quatre aspectes que s’han iniciat a 1r de Batxillerat.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula
  • Lectura, anàlisi i traducció de textos del llibre de text de 1r de Batxillerat i d’altres preparats per traduir amb diccionari.
  • Exercicis gramaticals, d’etimologia, de temes de civilització...
  • Lectures de textos literaris en traducció i reconeixement de les característiques dels principals gèneres literaris i dels seus autors.
  • Exercicis i recerca al voltant del camí que va portar a Atenes cap a la democràcia i dels esdeveniments més importants del segle Vè aC, culturals i bèl·lics.
  • Recerca d’imatges o vídeos per il·lustrar els temes de civilització o literatura i exposicions orals.
 • Proves
  • Dos exàmens per trimestre, com a mínim: un de gramàtica i del tema de civilització tractat; altre, d’anàlisi morfosintàctica i de traducció d’un text amb diccionari.
 • Treballs
  • Sobre la lectura (feta a casa o a classe) d’una tragèdia grega.
  • Sobre la sortida que es faci (restes d’Empòrion i/o museus...)

Material

 • Llibre de text
  • Es continuarà treballant amb el llibre de 1r de Batxillerat: Delos 1, Batxillerat; Alberich i Mariné, Joan; Editorial Vicens-Vives, S.A.; ISBN-978-84-316-6452-7, 2007
 • Dossiers
  • Els necessaris per treballar al voltant de les restes d’Empòrion i/o d’exposicions,Atenes,  museus...
  • Fotocòpies d’ampliació dels temes del llibre de 1r (literatura i història)
 • Diccionaris
  • S’utilitzaran els diccionaris de grec del Departament.
 • Lectures
  • Els alumnes han de comprar, si no tenen l'edició recomanada de 1r: Sòfocles, "Antígona" (ed. La Magrana) ISBN 84-7410-687-7
  • Altres lectures possibles: "Lisístrata" d'Aristòfanes,  "Medea" d'Eurípides.
 • Altre material
  • Pel·lícules (fragments), documentals ficcionats, PowerPoint (material propi), portals de clàssiques (Internet), àudios...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne/a es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual: controls de tipus teòric, proves escrites...(60%)
 • Part procedimental: activitats pràctiques (treballs sobre urbanisme, literatura, llatinismes...), deures, control del dossier d’apunts i traduccions, exposicions orals...(30%)
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria...(10%)
 • CRITERIS DE RECUPERACIÓ
  • Examen de gramàtica, traducció amb preguntes dels temes que cal recuperar al final de cada trimestre
 • ACTIVITATS D'ESTIU SI S’HA DE REPETIR LA MATÈRIA
  • Execució de models d’exàmens tipus PAU per anar practicant.
 • CRITERIS DE PROMOCIÓ
  • Ser capaç d’aprovar un examen tipus PAU real i no vist anteriorment a classe, tot traduint el text i desenvolupant el tema de mitologia, de civilització o de literatura de manera correcta.