Llatí de segon de Batxillerat

Professora

Ana Bistué

Descripció

La matèria es desenvolupa en dos cursos. En el segon curs s’aprofundeix en els aspectes tractats en el primer curs, i especialment en els aspectes literaris i de transmissió i tradició. En cadascun dels cursos els continguts s’organitzen en quatre apartats: gramàtica i traducció de textos; urbanisme romà; literatura llatina; i llatinismes.

A l’hora d’organitzar les unitats didàctiques, però, es procura l’equilibri entre la lectura i interpretació de textos, les activitats de morfosintaxi i els coneixements culturals, ajustant, sempre que és possible, el contingut dels textos que es tradueixen a classe a les activitats culturals que s’hi van tractant.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula
  • Traducció de textos amb diccionari i exercicis sintàctics de cada unitat didàctica.
  • Lectures obligatòries per a les PAU.
  • Lectures de textos dels autors seleccionats en cada gènere literari.
  • Recerca d’imatges per il·lustrar els temes d’urbanisme i exposicions orals.
  • Pràctica dels usos dels llatinismes seleccionats per a les PAU.
 • Proves
  • Dos exàmens per trimestre, com a mínim: amb el contingut morfosintàctic treballat a la unitat didàctica, amb traducció d’un text amb diccionari i amb contingut de civilització romana.
  • Especialment a l’últim trimestre es faran exàmens PAU de convocatòries anteriors com a pràctica de cara a la selectivitat.
 • Treballs
  • Un per trimestre sobre les lectures obligatòries, sobre els temes d’urbanisme (lligats a les diferents sortides culturals que es facin) o sobre l’assistència a les conferències a la UB sobre temes curriculars.

Material

 • Llibre de text
  • No s'utilitza cap llibre de text. L’alumnat confecciona el propi llibre amb els apunts de classe (de 1r i 2n de Batxillerat).
 • Dossiers
  • Dossier de temes d’urbanisme: segons les excursions fetes durant els dos cursos
  • Dossier de textos llatins per traduir amb diccionari
 • Diccionaris
  • Diccionari il·lustrat llatí-català/català-llatí. (Ed. VOX) ISBN 9788471539328
 • Lectures
  • Lectures obligatòries (selecció PAU 2020):
   • "La comèdia de l'olla", Plaute
   • Selecció de "Les Metamorfosis" d'Ovidi
   • Fragments de textos d'altres autors estudiats a classe, a partir de material fotocopiat.
 • Altre material
  • Pel·lícules (fragments), documentals ficcionats, PowerPoint (material propi), portals de clàssiques (Internet), àudios...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne/a es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual: controls de tipus teòric, proves escrites...(60%)
 • Part procedimental: activitats pràctiques (treballs sobre urbanisme, literatura, llatinismes...), deures, control del dossier d’apunts i traduccions, exposicions orals...(30%)
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria...(10%)
 • CRITERIS DE RECUPERACIÓ
  • Examen tipus PAU a final de cada trimestre amb preguntes dels temes que cal recuperar.
 • ACTIVITATS D'ESTIU SI S’HA DE REPETIR LA MATÈRIA
  • Dossier de textos.
 • CRITERIS DE PROMOCIÓ
  • Ser capaç d’aprovar un examen de selectivitat real no vist anteriorment a classe, tot traduint el text i desenvolupant el tema d’urbanisme o de literatura de manera correcta.