Llengua Estrangera (Anglès) de segon de Batxillerat

Professorat

Neus Batlle i Henry Viosca

 

Descripció

Al llarg del curs treballarem amb el suport del llibre “Over to you” d’Oxford però l’objectiu final és oferir-vos l’adquisició màxima de les competències lingüístiques que s'avaluen a les PAU. Per tant, farem servir materials extra i examens anteriors de proves de selectivitat.

 

Al llarg del curs dividirem els continguts en tres trimestres:

1r Trimestre:

Unitat 1. Conditionals (U5 al llibre)

Unitat 2. Passive and causative (U4 al llibre)

2n Trimestre:

Unitat 3. Revision of verb tenses (U1 al llibre)

Unitat 4. Modal verbs (U3 al llibre)

3r Trimestre:

Unitat 5. Relative clauses (U2 al llibre)

Unitat 6. Grammar review (U7 al llibre)

 

Metodologia

La metodologia que aplicarem és activa i participativa, tot i que treballarem la gramàtica principalment de manera inductiva. Els objectius seran compartits amb l’alumnat. Les activitats estan plantejades perquè l’aprenentatge siga significatiu.  

 

És fonamental portar l’ordinador a classe i amb bateria

 

Cada alumne haurà de disposar del següent material

  • Llibreta

  • Workbook, llibre de text "Over to you, 2nd bach"

  • Ordinador

  • Auriculars per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador

Avaluació

La nota final del curs es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i per superar l’assignatura haurà de ser igual o superior a 5. Aquesta qualificació dependrà de: 

-     Les proves de gramàtica (10%), reading comprehension (25%), listening comprehension (25%), writing (25%) i oral expositions (10%);

-     L'actitud i treball a l'aula (5%), i

-     La presentació d’activitats voluntàries (que pujaran fins a un punt la nota trimestral).

 

WELCOME ABOARD!