Llengua i Literatura Catalana de segon de Batxillerat

Vist: 1018

Professora

Núria Rubio

Descripció

La matèria s’estructura en diferents unitats que tracten aspectes diversos:

A més, cal llegir dos llibres, lectures que vénen marcades des del Departament. Aquest curs són:

Com que només disposem de dues hores setmanals, no tenim temps de fer la lectura guiada a classe, per tant, cal llegir els llibres a casa. El professor els facilitarà els ajuts necessaris per a les lectures: vocabulari, guies de lectura,etc.

L’enfocament de l’estudi de la matèria està molt condicionat per les Proves d’Accés a la Universitat i l’objectiu que ens marquem és que tots els alumnes, independentment de si tenen o no la intenció de presentar-s’hi, acabin el curs amb la preparació suficient per superar-les.

Criteris d'avaluació

La mitjana de tots els exàmens fets al llarg del trimestre té un pes del 50% de la nota. El 20% correspon a l'expressió escrita. El 20% correspon a l'expressió oral. El 10% a l'actitud. És imprescindible fer les lectures obligatòries.

Si un alumne ha de presentar-se a alguna de les convocatòries finals-extraordinàries de juny o setembre, haurà de lliurar, el dia de l'examen, el dossier amb TOTS els apunts del curs .