Història de l'Art de segon de Batxillerat

Professor

Daniel Torné

Descripció de la matèria i Objectius

Tenint en compte el centre i al grup al qual va dirigida aquesta guia d’Història de l’Art de 2n de Batxillerat, s’han establert els següents objectius de curs per desenvolupar capacitats en els alumnes:

 • Comprendre i valorar els canvis en la concepció de l’art i l’evolució de les seves funcions socials al llarg de la història.
 • Conèixer el llenguatge artístic de les diferents arts plàstiques i visuals i adquirir una terminologia específica, utilitzar-la amb precisió i rigor i aplicar-la a l’esquema d’un mètode d’anàlisi i interpretació de les obres d’art.
 • Entendre les obres d’art en la seva globalitat, com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de ser gaudides per si mateixes i valorades com a documents testimonials d’una època i una cultura concretes.
 • Conèixer algunes de les metodologies i tipologies de fonts per a l’estudi de l’obra d’art i valorar la seva contribució a l’anàlisi i interpretació de les diverses manifestacions artístiques.
 • Identificar, analitzar, caracteritzar i diferenciar algunes de les manifestacions artístiques més destacades dels principals estils de la història de l’art occidental, situar-les en les coordenades espacio-temporals, descobrir-ne les connexions explicatives amb el context social i històric i sintetitzar-ne les significacions i els processos diacrònicament observables, tot relacionant-los amb els estils precedents i consegüents.
 • Conèixer els grans corrents de la creació artística contemporània i reflexionar sobre el paper de l’art i dels i les artistes en el món actual.
 • Analitzar autors, obres i temes d’estils rellevants en la producció artística dins l’àmbit de la història de Catalunya, caracteritzant els elements particulars a partir de l’observació directa i indirecta.
 • Portar a terme activitats de documentació i d’indagació a partir de diverses fonts en les quals s’analitzin, es contrastin i s’interpretin informacions i valoracions diverses sobre aspectes de la història de l’art.
 • Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, contribuint de manera activa a la seva conservació, com a font de riquesa i llegat que cal transmetre a les generacions futures i rebutjant els comportaments que el deterioren.
 • Adquirir criteris per conformar el gust personal, la capacitat de gaudir de l’art i el desenvolupament del sentit crític, aprenent a expressar sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions davant l’obra d’art i superant estereotips i prejudicis.

Continguts

A més del conjunt de continguts comuns a tots els cursos, sobre tot aquells relacionats amb els procediments, habilitats i destreses, hi uns continguts específics de les PAU d’Història de l’Art de 2n de Batxillerat, que són:

Bloc 1:

 • Art clàssic: Grècia
 • Art clàssic: Roma

Bloc 2:

 • Renaixement i Manierisme
 • Barroc i Rococó

Bloc 3:

 • Neoclassicisme i Romanticisme
 • Del Realisme al Modernisme
 • Les primeres Avantguardes
 • Art de la segona meitat del segle XX

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 • Atenció als aspectes i vocabulari específics de l'arquitectura, l'escultura i la pintura.
 • Pràctiques d'observació i descripció de les obres d’art i tant per part del professor (sobretot en relació als aspectes més conceptuals) com de l'alumnat.
 • Presa d'apunts i organització del treball.
 • Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 • Periòdicament els alumnes tindran feina per realitzar a casa.

Materials

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Quadern quadriculat o fulls blancs.
 • Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, etc...

Avaluació

Per tal de valorar els progressos de l'alumnat i fer-ne un bon seguiment continuat, utilitzarem els instruments i activitats d'avaluació següents: 

1.-Es valorarà l'actitud, el comportament, el grau d'interès, la puntualitat i l'assistència a classe. Convindrà justificar puntualment les faltes d'assistència. L’acumulació de faltes d’assistència i de retards podrà comportar una disminució de la nota.

2.-Es tindrà en compte la presentació, amb regularitat, de les feines assignades, tant si són exercicis de classe, com activitats realitzades fora de l'aula (excursions, visita a exposicions, conferències...). 

3.-Cada trimestre als alumnes se'ls assignarà una obra d'art de la qual hauran de fer un fil explicatiu al compte de twitter de l'assignatura, "divulgARTE", seguint les instruccions del professor.

4.-Es valorarà la resposta a preguntes que es formulin a classe i la seva participació en els temes que es tractin i activitats que es proposin. 

5.-Es realitzaran, com a mínim, dos exàmens dels continguts per avaluació. El valor donat als exàmens que es realitzin per trimestre serà del 80% de la nota d'avaluació (per fer mitjana farà falta un mínim de 3,5 punts al'examen), mentre que el 20% restant correspondrà a les activitats de seguiment indicades.

6.-En cada avaluació, la nota serà la mitjana aritmètica de totes les qualificacions que s’hagin recollit. Excepte en els casos de recuperació, en què l’alumne aspirarà com a màxim a un 5 (Suficient). D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia. L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne.