Economia de l'Empresa 2 de segon de Batxillerat

Vist: 8474

Economia de l'empresa II 2n de batxillerat

 

Professora: Blanca Gómez López

 

Descripció

La matèria d'economia de l'empresa II és la continuació natural de l'estudi que es va fer durant el primer curs a tots els aspectes del funcionament de les diferents àrees de l'empresa, a l'assignatura d'economia de l'empresa I. Els alumnes, ja conscients de la importància de les empreses com a agents econòmics però també socials, però també del seu propi poder com a consumidors i potencials treballadors i empresaris, amplien ara aquests coneixements i s'enfronten als aspectes més tècnics de la direcció d'empreses (la valoració d'inversions, la comptabilitat, el cost del finançament...), per fins i tot atrevir-se, en acabar l'assgnatura, a prendre decisions empresarials que ja tinguin en compte totes les seves dimensions: seran capaços de redactar el seu propi pla d'empresa.

 

Els conceptes que es treballaran a aquesta assignatura es troben distribuïts en unitats didàctiques de la manera següent:

 

-La comptabilitat a l'empresa. Els comptes anuals. El balanç de situació.

-Els comptes anuals II: el compte de pèrdues i guanys

-El cicle comptable I: llibre diari i  llibre major

-El cicle comptable II: l'exercici complet

-L'anàlisi dels estats financers de l'empresa I. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera

-L'anàlisi dels estats financers de l'empresa II. Anàlisi econòmica

-La inversió en l'empresa

-El finançament en l'empresa I. Les fonts de finançament

-El finançament en l'empresa II. Els cicles interns

-La direcció estratègica de l'empresa

-Creixement intern i extern de l'empresa

-La creació d'una empresa

-El pla d'empresa

-Normalització i verificació comptable. Legislació fiscal

 

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es desenvoluparan com segueix:

 

  1. La professora presentarà cada unitat, explicarà la seva im.portància dins el conjunt del curs i els objectius a assolir pels alumnes.

  2. La part teòrica del tema s'exposarà de manera oral per part de la professora, que  guiarà als alumnes, així mateix, en la tasca de localització de la informació rellevant al llibre de text, al web de l'assignatura i a qualsevol altra font d'informació que es faci servir a la unitat en qüestió.

  3. Els alumnes resoldran exercicis pràctics que els permetin adquirir els conceptes i procediments necessaris per dominar l'assignatura, que es basaran sobretot en problemes numèrics (i la interpretació dels resultats obtinguts) en el cas de les 9 primeres unitats i en l'aplicació dels coneixements adquirits al llarg de tots dos cursos a casos concrets en el cas de les 5 últimes.

  4. Els alumnes hauran de resoldre a casa, al llarg de cada unitat, un seguit d'exercicis (tant numèrics com de tractament de diverses fonts d'informació que reflecteixin la realitat dels conceptes vistos), on es trobaran amb casos més complicats que els que hauran de resoldre a les proves escrites. Els enunciats i les diverses fonts que s'hauran d'analitzar es podran trobar amb la suficient antelació a la pàgina web de l'assignatura http://economiabatxillerat.weebly.com/economia-de-lempresa-ii.html.

  5. En finalitzar cada unitat, els alumnes hauran de resoldre a casa els exercicis que corresponguin a coneixements adquirits durant la mateixa que apareguin a les proves d'accés a la universitat corresponents als tres darrers cursos acadèmics (proves que els seran facilitades per la professora). Tots els exercicis seran després corregits i debatuts per la classe sencera.

 

Material

 

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 

Llibre de text  “Economia de l'empresa 2. 2n de batxillerat”, Ed. McGraw-Hill.

Calculadora científica.

Material personal per a la presa d'apunts.

Bloc de proves PAU dels últims dos cursos acadèmics (facilitats per la professora, a imprimir per part de l'alumne).

Pàgina web de les assignatures d'economia de l'INS Europa: http://economiabatxillerat.weebly.com

 

Avaluació

 

Els mitjans pels quals s'avaluarà a l'alumne seran bàsicament tres:

 

Els exàmens avaluaràn tant l'adquisició de conceptes (preguntes teòriques) com de procediments (resolució de problemes numèrics, interpretació de resultats, resolució de casos).

 

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor sobre:

L’assistència i el treball de l’alumnes es valoraran amb fins a un punt més a la nota final de l’avaluació, quedant a criteri de la professora  el percentatge d’aquest punt que aconsegueix cada alumne. Els alumnes que arribin a deu faltes injustificades a la mateixa avaluació perdran el dret a avaluació contínua i hauran de presentar-se a les proves de recuperació de cada avaluació per poder aprovar-les.