Biologia de segon de Batxillerat

Professor

Xavier Coll

Continguts

UNITATS DEL CURS (per l’ordre en que es donaran):

 • Unitat 1 ( MÈTODE CIENTÍFIC).
  • La investigació.
   1. El problema i el treball de recerca
   2. Coneixements i hipòtesis
   3. Hipòtesis i deduccions
   4. Deducció i experiments
   5. Variables de l'experiment
   6. Control de les variables
   7. Rèpliques
   8. L'experiment
   9. Expressió dels resultats experimentals: taules i gràfics
   10. Processament dels resultats
 • Unitat 2 (ECOLOGIA).
  • Una travessa pel bosc.
   1. L'estructura dels boscos
   2. Els cinc regnes..., en una branca
   3. La diversitat de la vida i els ecosistemes
   4. Socis, amics, rivals i aprofitats
   5. Menjar i procurar no ser menjat
   6. Arribem a un petit embassament
   7. És que ningú no neteja el bosc de fulles?
   8. L'incendi de l'estiu passat
   9. Successions ecològiques i maduresa dels ecosistemes
   10. Espècies invasores
 • Unitat 3 (METABOLISME).
  • L'hort de l'avi
   1. L'entrada d'energia: la fotosíntesi
   2. Una altra entrada d'energia: la quimiosíntesi
   3. Com treballen les plantes?
   4. La llum, l'energia de la vida
   5. De la fulla al cloroplast
   6. Fases de la fotosíntesi
   7. Balanç de la fotosíntesi
   8. Trànsit de matèria i energia
   9. Nivells tròfics
   10. Cadenes i xarxes d'alimentació
   11. El cicle de la matèria
   12. Biomassa i producció
   13. El trànsit de l'energia
   14. Què limita la producció?
 • Unitat 4 (METABOLISME, NUTRICIÓ)
  • Del plat a la cèl·lula.
   1. Alteració dels aliments
   2. Anàlisi qualitativa d’aliments
   3. Cuina dels aliments i nutrició
   4. Congelació de midons
   5. Malalties de dèficit nutricional
   6. Què diuen les etiquetes dels aliments?
   7. Eliminant l’excés de calories
   8. Activitat enzimàtica de les peptidases
   9. Una recerca amb enzims
   10. Reaccions anabòliques i catabòliques
   11. Conservació dels aliments
   12. La farmàcia a la nevera?
   13. Seguretat alimentària i conservació dels aliments
 • Unitat 5 (METABOLISME)
  • Ràpids o resistents?.
   1. La fermentació
   2. Experiment amb el iogurt
   3. Disseny experimental amb llevats
   4. Catabolitzant glucosa al teixit adipós
   5. Les reserves d’energia
   6. Les vies anabòliques
   7. El paper de l’acetil-CoA
   8. Els gossos més resistents
   9. Adaptacions metabòliques a l’exercici aeròbic
   10. Pit o cuixa?
   11. El metabolisme del múscul esquelètic
   12. Exercici en pastilles
   13. El cicle de Cori
   14. El teixit adipós: una bona elecció
   15. Els ciclistes escaladors. La mort de Marco Pantani
   16. Metabolisme aeròbic i anaeròbic
 • Unitat 6 (MICROBIOLOGIA, IMMUNOLOGIA)
  • Bacteris o virus?.
   1. Cultiu de bacteris
   2. Guerra química en el món microscòpic
   3. Mecanismes de resistència als antibiòtics
   4. Tractaments contra resistències
   5. Classificació dels virus animals
   6. Encara més simples que els virus
   7. Tractament de la tuberculosi
   8. Espècies i soques de bacteris
   9. Agents antimicrobians
   10. Com es treballa amb bacteriòfags al laboratori?
   11. Infeccions bacterianes: tan velles, tan noves
   12. Un canvi de genoma va originar la pesta
   13. Els orígens de la microbiologia
 • Unitat 7 (IMMUNOLOGIA, MEDICINA)
  • Quan les cèl·lules perden el control.
   1. Traducció
   2. Nanisme
   3. Hemofília
   4. Talassèmia
   5. Avenços en la teràpia contra el càncer
   6. S’ha de permetre la selecció d’embrions...?
   7. Obtenció d’anticossos monoclonals
   8. Febre tifoide
   9. La metàstasi: la causa més freqüent de mortalitat per càncer
   10. Agents ambientals que produeixen càncer
   11. El gen supressor de tumors P-53
   12. Gens i visió dels colors
   13. La leucèmia. Cultiu de bacteris
 • Unitat 8 (GENÈTICA, EVOLUCIÓ)
  • Quim som? D’on venim?
   1. Interpretació de casos
   2. Warfarina
   3. L’esfinx i la campaneta
   4. Detectius de la prehistòria
   5. En Lluc, una troballa nova i rellevant
   6. Acció de la deriva genètica en una població virtual
   7. Acció de la selecció natural en una població virtual
   8. Lectura de textos de Lamarck
   9. Els tòtils de Lamarck
   10. Lectura de textos de Darwin
   11. Lectura de textos de Weismann
   12. El gen eyeless

Temporalització

 • 1r Trimestre:
  • UD.1. La investigació
  • UD.2. Una travessa pel bosc
  • UD.3. L'hort de l'avi
  • UD.4. Del plat a la cèl·lula
 • 2n Trimestre:
  • UD.5. Ràpids o resistents?
  • UD.6. Bacteris o virus?
 • 3r Trimestre:
  • UD.7. Quan les cèl·lules perden el control
  • UD.8. Qui som? D´on venim?

Lles classes finalitzaran la tercera setmana de maig.

Activitats

Les activitats que realitzarem al llarg del curs tenen l´objectiu principal de preparar els alumnes per les preguntes que trobaran a l´examen de selectivitat.

Les activitats us prepararan per realitzar aquestes tipologies de preguntes:

 • Qüestions obertes
 • Comentari científic de textos de nivell adequat
 • Elaboració i interpretació de gràfiques, esquemes i taules
 • Interpretació de resultats experimentals
 • Resolució de problemes
 • Dissenys experimentals
 • Detectar errades en textos i esquemes de nivell adequat

 

Avaluació

Els ítems que es tindran en compte per avaluar la matèria es corresponen amb els que marca el document "d´Orientacions per a les PAU en la matèria de biologia" i els que dicta el "Decret d´avaluació pel segon curs de Batxillerat", i són:

 • Coneixements: l’alumnat ha de saber explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
 • Comprensió
 • Capacitat d’anàlisi i valoració crítica: l’alumnat ha de saber fer una interpretació o lectura de dades referents a la matèria, inclosos gràfics i esquemes senzills.
 • Capacitat d’aplicació: saber realitzar gràfics, taules i esquemes senzills, utilitzar els seus coneixements en situacions noves i aplicar correctament càlculs numèrics també senzills per a la resolució de problemes.
 • Formulació d’hipòtesis
 • Planificació experimental.
 • Valoració de situacions: saber valorar i avaluar situacions concretes contextualitzades, relatives als continguts de la matèria.

Aquests ítems seran avaluats a partir de tot un seguit d´activitats d´avaluació: exàmens per unitat, activitats de síntesi, activitats pràctiques, etc...

 • Un 80% de la nota es correspon amb la nota dels exàmens, es farà un examen per unitat treballada.
 • El 20% restant seran activitats avaluables com per exemple: dossiers de problemes i activitats, activitats d´aplicació, de síntesi de coneixements, pràctiques, etc. Aquestes activitats són obligatòries. Si l'alumne no les presenta perdrà el dret a l'examen parcial corresponent.
 • L'avaluació és contínua, la nota final es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i en tot cas sempre ha de ser superior o igual a 5. No es recuperen per separat les avaluacions parcials. Al final de curs hi haurà un examen final ordinari pels alumnes suspesos, que serà de tota la matèria donada al llarg del curs.

La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. A la quarta falta no justificada a classe es perd el dret a presentar-se al pròxim examen. Recordeu que no es podrà fer l’examen o no serà corregit aquell examen si s´ha faltat injustificadament a alguna de les classes anteriors a l’examen.

Si no s´arriba puntual a classe es deixarà entrar a l´aula però la falta de puntualitat constarà com una falta d´assistència.

Que tingueu un molt bon curs i bona feina!