Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de segon de Batxillerat

Professor

Raquel Núñez

Descripció

El curs seguirà les següents unitats didàctiques:

 • UD 1. Matrius i determinants
 • UD2. Sistemes d’equacions lineals..
 • UD3.Vectors, rectes i plans, i relacions entre elles
 • UD4. Estudi i representació de funcions. Limits de funcions
 • UD5. Continuitat i derivabilitat
 • UD6. Derivades
 • UD7. Integrals
 • UD8. Probabilitat.
 • UD9. Distribucions discretes i continues

Metodologia:

S'explica la teoria necessaria i es faran tant a classe, com a tasques de casa, exercicis i problemes, que després es corregiran i es posaran en comú. Serà molt important treballar també la metodologia i criteris d'avaluacio de les PAU, des del començament de curs.

Material

 • Llibre"MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS " Batxillerat 2 Teoria i pràctica, Editorial Baula 
 • Bolígraf, llapis, calculadora científica,notebook,regle, compàs, transportador d’angles, llibreta

Avaluació

Estarà integrada per les següents subavaluacions:

 • Actituds, valors i normes (10%)
 • Conceptes i procediments per desenvolupar la competència matemàtica (90%). Aquesta nota s’obté de la prova escrita.

En finalitzar el trimestre es calculen les mitjanes de cada unitat didàctica.