Geografia de segon de Batxillerat

Vist: 1261

Professor

Jesús Minguell

Descripció

La matèria de Geografia de 2n de batxillerat té com a objectiu donar eines als alumnes per a que puguin:

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

  1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
  2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat.
  3. Realització a casa, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria i correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.
  4. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa dos de cada 4 sessions i una de cada tres classes ens centrarem en el treball amb l’ordinador:mapes, quadres, gràfics...
  5. Totes les proves que es faran tindran el format, la durada, i la dificultat normals dels exercicis de les PAU.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

La nota de l’assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d’avaluació: