Geografia de segon de Batxillerat

Professor

Josep Boix

Descripció

La matèria de Geografia de 2n de batxillerat té com a objectiu donar eines als alumnes per a que puguin:

 • Entendre l’espai geogràfic espanyol i català com a espais dinàmics, resultat de la combinació de processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un determinat marc territorial i temporal.
 • Conèixer i valorar la posició de Catalunya, d’Espanya i de la Unió Europea en un món globalitzat i interrelacionat, en el qual es donen alhora processos d’uniformització dels sistemes econòmics i de desigualtat socioeconòmica.
 • Entendre els principals conceptes geogràfics (demografia, urbanisme, producció econòmica i distribució de riquesa, recursos, medi ambient...) tant a nivell regional com a nivell mundial.
 • Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització del territori, utilitzant conceptes i destreses específicament geogràfiques, aplicats a la comprensió de l’organització politicoterritorial de les diferents administracions, distingint la diversitat de competències territorials.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat.
 3. Realització a casa, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria i correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.
 4. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa dos de cada 4 sessions.
 5. Les proves que es faran tindran el format, la durada, i la dificultat normals dels exercicis de les PAU.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Llibre de text GEOGRAFIA 2n Batxillerat, Editorial Vicens Vives.
 • Quadern d’exercicis amb fulls que es puguin treure i entregar.
 • Bolígrafs blau, negre i vermell.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual: activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
 • Part procedimental: resolució de qüestions, pràctiques, exercicis a casa
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, interès en les activitats, regularitat en el treball, etc.

La nota de l’assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d’avaluació:

 • Proves escrites: es realitzarà una prova escrita a cada tema del llibre. Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació.
  • La preparació de les proves exigeix un regular i important estudi a casa.
  • L’alumne rebrà la nota de les proves escrites tan aviat com sigui possible i es corregiran a classe.
 • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa,
 • L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:
  • Conceptes, 60 %
  • Procediments, 30 %
  • Actitud, 10 %