Física de segon de Batxillerat

Vist: 1414

Professora

Olalla Muiños Ruíz

Temari

Material necessari

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres, ,extraordinariament podrà compensar-se un trimestre suspés amb un altre aprovat.

Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.