Física de segon de Batxillerat

Professora

Olalla Muiños Ruíz

Temari

 • 1r trimestre: Ones i gravitació.
  • Tema 1: Fenòmens periòdics
  • Tema 2: Els planetes i els satèl·lits
 • 2n trimestre: Camp elèctric i camp magnètic.
  • Tema: 6 Camp elèctric
  • Tema: 5 Camp magnètic. Inducció electromagnètica
 • 3r trimestre: Física quàntica i física nuclear.
  • Tema 3: Física quàntica, relativitat i constitució de l’univers
  • Tema 4: L’energia i la seva transferència ( Fusió i fissió nuclear, equivalència entre massa i energia)

Material necessari

 • Llibre de text "Física 2 batxillerat" de l'editorial Casals
 • Llibreta quadriculada o fulls amb carpeta per anar elaborant el dossier de l'assignatura
 • Formulari ( on es recolliran totes les fórmules utilitzades durant el curs)
 • Calculadora científica

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

 • 80 % mitjana aritmètica de les proves escrites (3 o 4 depenent del trimesre)
 • 20 % nota de classe: TOT allò que fem o us demano a classe, per exemple:
  • Fer els deures
  • Lluirament de informes de pràctiques
  • Entregar les activitats de cada tema
  • Saber la lliçó, es demanaran fórmules, procediments senzills i demostracions per escrit

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres, ,extraordinariament podrà compensar-se un trimestre suspés amb un altre aprovat.

Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.