Química de segon de Batxillerat

Professor

Francesc Pérez Brangulí

Temariç

 

 • 1r trimestre:

  • UD0: Repàs 1er Batx: Formulació, estequiometria i solucions

  • UD1: L’estructura fonamental de la matèria: àtoms i molècules

  • UD2: Teoria cineticomolecular dels gasos.

  • UD3:L’energia de les reaccions químiques

 • 2n trimestre:

  • UD4:Termodinàmica

  • UD5: Equilibri químic, velocitat i mecanismes de reacció

  • UD6: Reaccions Àcid-Base

  • UD7: Equilibris Iònics

 • 3r trimestre:

  • UD8: Reaccions Redox i les piles electrolítiques

  • Preparació de les PAU: Revisió de tot el curs

Material necessari

 • Llibre de text "Química 2n de batxillerat" de l'editorial Casals
 • Llibreta pel dossier de l'assignatura
 • Taula periòdica plastificada
 • Bata de laboratori (opcional) i ulleres de seguretat
 • Calculadora científica
 • Ordinador

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

 • 80 % mitjana aritmètica de les dues proves escrites
 • 20 % nota de classe: TOT allò que fem o us demano a classe, per exemple:
  • Fer els exercicis de deures
  • Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura
  • Entregar les activitats per fer a casa
  • Informes dels experiments
  • Presentacions orals i treball en grup
  • Treballar amb seguretat al laboratori

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres , al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.