CTMA de primer de Batxillerat

Vist: 1275

Professor

Violeta Ortiz Zamora.

Descripció

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, Ordenació de l'ensenyament de les Ciències de la Terra i del Medi Ambient al batxillerat.

Continguts

1r Trimestre:

 - UD.1 El sistema Terra i el Medi Ambient.

 - UD.2 Geosfera I:La Terra. Estructura interna i mètodes d´estudi . Materials terrestres I i II: minerals i roques.  

 

2n Trimestre:

 - UD.3 Geosfera II:La tectònica de plaques. Volcans i terratrèmols. Deformacions i fractures.

 - UD.4 Geosfera III: Processos externs I i II i els recursos de la geosfera.

 

3r Trimestre:

 - UD.4 Geosfera III: Processos externs I i II i els recursos de la geosfera.

 - UD.5 El temps en Geologia

Material

Metodologia

El curs s'impartirà per mitjà de:

Avaluació

L’avaluació és contínua, és a dir, es valora el treball regular i el progrés que l’alumne fa des del començament (del crèdit, del curs, del cicle ).

Això es duu a terme de la següent manera :

 1. És fa un seguiment de l’aprenentatge de cada alumne durant el desenvolupament de totes les unitats didàctiques mitjançant la seva actitud a classe, es a dir: està atent, participar en la resolució de les qüestions que es plantegen, realitza els treballs pràctics correctament, fa els deures.
 2. Es fan dues proves escrites a cada crèdit. En aquestes proves pot sortir qualsevol aspecte tractat en l'assignatura.
 3. L’ alumne presenta un informe dels treballs pràctics realitzats. Caldrà presentar una comunicació de cada treball pràctic, en la data establerta pel professor. Presentar els treballs fora de termini suposa una reducció de la nota.
 4. En la qualificació dels treballs es valora:
  • El contingut
  • La presentació i l’expressió escrita (25% de la qualificació).
 5. Les tasques encomanades diàriament (deures, lectura de textos, enunciats, intervencions en el transcurs de la classe,. .)
 6. Els treballs pràctics
 7. Les exposicions orals; en aquest cas es valora tant el seu contingut com la presentació (power point, pòsters, gràfics, dibuixos,...)

Qualificació

Bon curs!