CTMA de primer de Batxillerat

Professor

Violeta Ortiz Zamora.

Descripció

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, Ordenació de l'ensenyament de les Ciències de la Terra i del Medi Ambient al batxillerat.

Continguts

1r Trimestre:

 - UD.1 El sistema Terra i el Medi Ambient.

 - UD.2 Geosfera I:La Terra. Estructura interna i mètodes d´estudi . Materials terrestres I i II: minerals i roques.  

 

2n Trimestre:

 - UD.3 Geosfera II:La tectònica de plaques. Volcans i terratrèmols. Deformacions i fractures.

 - UD.4 Geosfera III: Processos externs I i II i els recursos de la geosfera.

 

3r Trimestre:

 - UD.4 Geosfera III: Processos externs I i II i els recursos de la geosfera.

 - UD.5 El temps en Geologia

Material

 • Llibre de text: OZÓ 1, Ciències de la Terra i del Medi Ambient; J.Bach; A.Crusells;F.Tejero; ISBN-978-84-307-5255-3, 2008
 • Llibreta de notes, regle, escaire, cartabó, llapis de colors.
 • Ordinador 

Metodologia

El curs s'impartirà per mitjà de:

 • Classes teòriques.
 • Activitats publicades al curs Classroom
 • Classes pràctiques.

Avaluació

L’avaluació és contínua, és a dir, es valora el treball regular i el progrés que l’alumne fa des del començament (del crèdit, del curs, del cicle ).

Això es duu a terme de la següent manera :

 1. És fa un seguiment de l’aprenentatge de cada alumne durant el desenvolupament de totes les unitats didàctiques mitjançant la seva actitud a classe, es a dir: està atent, participar en la resolució de les qüestions que es plantegen, realitza els treballs pràctics correctament, fa els deures.
 2. Es fan dues proves escrites a cada crèdit. En aquestes proves pot sortir qualsevol aspecte tractat en l'assignatura.
 3. L’ alumne presenta un informe dels treballs pràctics realitzats. Caldrà presentar una comunicació de cada treball pràctic, en la data establerta pel professor. Presentar els treballs fora de termini suposa una reducció de la nota.
 4. En la qualificació dels treballs es valora:
  • El contingut
  • La presentació i l’expressió escrita (25% de la qualificació).
 5. Les tasques encomanades diàriament (deures, lectura de textos, enunciats, intervencions en el transcurs de la classe,. .)
 6. Els treballs pràctics
 7. Les exposicions orals; en aquest cas es valora tant el seu contingut com la presentació (power point, pòsters, gràfics, dibuixos,...)

Qualificació

 • La qualificació de cada crèdit s’obté, per mitja ponderada de les notes obtingudes en les dues proves escrites (80%) i en l’informa presentat dels treballs pràctics (20%).
 • Si la qualificació del curs no és positiva, es realitzarà una prova extraordinària durant el mes de juny.
 • Aquesta prova serà escrita i l’alumne haurà de contestar qüestions i/o problemes de tota la matèria, inclòs el contingut dels treballs pràctics.
 • Si es supera l'examen, la qualificació serà l’obtinguda en aquesta prova. L’alumnat que vulgui pujar nota pot presentar-se a aquesta prova.

Bon curs!