Biologia de primer de Batxillerat

Vist: 1474

Professora

Violeta Ortiz

 

Continguts i temporització

Al llarg del curs dividirem els continguts en es tres trimestres del següent mode:

v  1r Trimestre:

o   Unitat 1. Què és la vida? – Estudiarem les bases bioquímiques de la vida.

o   Unitat 2. L’origen de la vida. – Estudiarem les principals teories i condicions que van fer possible l’aparició dels éssers vius.

o   Unitat 3. Escenaris de la vida. – Estudiarem la viabilitat  de trobar vida fora de la Terra.

 

v  2n Trimestre.

o   Unitat 4. Sucre a la sang. – Estudiarem els mecanismes implicats en la síntesi de proteïnes i lípids. Tractaments futurs com el clonatge o cèl·lules mare. Hàbits saludables.

o   Unitat 5. Tot múscul. – Estudiarem les principals estructures de la cèl·lula eucariota. Glàndules secretores i les seves hormones.

o   Unitat 6. Consell genètic. – Estudiarem la formació d’embrions, el material genètic, les mutacions. Meiosi i formació d’òvuls i espermatozoides.

 

v  3r Trimestre.

o   Unitat 7. De gàmetes a nadó, quaranta setmanes! – Estudiarem  els aspectes fisiològics i de desenvolupament embrionari, genètics, biomèdics i emocionals associats a la gestació. Procés de mitosi.

o   Unitat 8. Germans de sang. – Estudiarem la sang, així com els diagnòstics i tractaments que impliquen la cura de malalties relacionades (trasplantament de medul·la òssia, teràpia gènica...).

o   Unitat 9. L’oli de la vida. – Estudiarem l’herència de malalties associades al sexe. Reconeixement dels àcids nucleics com a portadors de es característiques hereditàries.

 

Metodologia i recursos

Tots els temes s’estudien dins un context que es presenta a l’inici de cada unitat del llibre de text: Biocontext 1. Es proposa a l’inici de cada tema una situació d’actualitat, un conflicte o un problema o un cas rellevant.

 

Durant el curs s’aniran assolint els conceptes i metodologies bàsiques per a la superació de la matèria i la preparació per als estudis universitaris relacionats amb la matèria i les proves de les PAU:

·         Respondre qüestions obertes.

·         Comentar textos científics del nivell adequat.

·         Elaborar i interpretar gràfiques, esquemes i taules.

·         Interpretar resultats experimentals.

·         Resoldre problemes plantejats.

·         Plantejar hipòtesi i dissenyar experiments per a validar-les.

·         Detectar errades en textos i esquemes de nivell adequat.

 

Al llarg del curs s’aniran plantejant activitats avaluables relacionades amb cada unitat. Aquestes activitats seran publicades regularment al curs de Classroom.

 

Avaluació

Els ítems que es tindran en compte per avaluar la matèria es corresponen amb els que marca el document el "Decret d´avaluació pel primer curs de Batxillerat".

Aquests ítems seran avaluats a partir de la valoració dels:

·         Exàmens teòrics de cada unitat (85%)

·         Activitats teòriques i pràctiques (15%)

 

La nota final del curs es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i per a superar l’assignatura haurà de ser igual o superior a 5.

 

Important: requisits per poder assolir l'assignatura:

-        Les tasques s'han de lliurar TOTES en el temps i forma indicats per la professora. No entregar-les implica suspendre l'assignatura.

 

-        La nota mínima dels exàmens per poder fer mitjana, és un 3.

 

-        La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. A la quarta falta no justificada a classe es perd el dret a presentar-se al pròxim examen. Recordeu que no es podrà fer l´examen o no serà corregit aquell examen si s´ha faltat injustificadament a alguna de les classes anteriors a l’examen.

 

Que tingueu un molt bon curs i bona feina!