Dibuix Tècnic de primer de Batxillerat

Professor

Eva Bellapart.

Continguts de la matèria

El curs està estructurat al voltant de tres temes principals que a la seva hora s’estructuren en les corresponents unitats didàctiques:

 • Geometria plana
  • Construccions geomètriques fonamentals
  • Polígons regulars
  • La circumferència.Tangències i enllaços.
  • Corbes còniques i geomètriques.
  • Proporcionalitat i semblança. Escales
  • Transformacions geomètriques
 • Sistemes de representació
  • Acotat
  • Dièdric
  • Axonomètric
  • Cònica

Avaluació

 • Per a cada tema hi ha programats una sèrie d’exercicis pràctics.
 • Cada un d’aquest exercicis s’explica, es discuteix i resol a classe. Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.
 • Els exercicis conformen el material (apunts) amb que l’alumne estudia a casa.També es penjarà material d'estudi a
 • la platoforma digital.
 • Per aprovar la matèria, cada alumne ha de presentar resolts tots els exercicis treballats a l’aula.
 • A cada unitat didàctica li correspon un examen específic amb nota en el que es valorarà:
  • L’assoliment dels objectius expressats en l’enunciat respecte dels continguts del tema.
  • L’exactitud i/o pulcritud en la resolució de l’exercici.
  • La metodologia per resoldre l’exercici.
  • Nomenclatura.
  • La correcta utilització de les eines de dibuix.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor. Es pren com a referència el sistema de puntuació emprat en les PAU. Cada trimestre es realitzen  tres exàmens. La mitja de les notes dels exàmens de cada trimestre determina el 70% la nota del trimestre, els exercicics resolts 30%.

La mitja de les notes dels tres trimestres determina la nota final del curs. Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a cinc (suficient).

En cas que la nota final de trimestre sigui insuficient (inferior a cinc) es recupera durant el trimestre següent per mitjà d’un treball o un examen de recuperació segons sigui el cas.

En cas que la nota final de curs (juny) sigui insuficient es recuperarà al mes de setembre en la convocatòria extraordinària prevista. Per superar la convocatòria extraordinària de setembre cal practicar amb els apunts del curs i presentar-se a l’examen previs en la convocatòria extraordinària de setembre.

Material

 • Material de consulta accessible al classroom.
 • Apunts i exercicis de Dibuix tècnic I, Arxius PDF.
 • Fotocopies dels exercicis a treballar.
 • Llapis dur 2H i 4H i un HB o portamines.
 • Maquineta i goma d’esborrar
 • Regles (escaire i cartabó)
 • Compàs
 • làmines blanques

Per a un millor aprofitament de la matèria i del treball a l’aula, aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu necessari bon estat.