Grec de primer de Batxillerat

Professora

Ana Bistué

Descripció

Els continguts de la matèria contemplen dos grans vessants: el lingüístic i el cultural. Respecte al vessant lingüístic, desenvolupa la capacitat d'anàlisi, indispensable per a la interpretació dels textos i la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica d'una manera autònoma. I respecte al vessant cultural, desenvolupa la potenciació de la capacitat de recerca i de síntesi en el camp de la història, de la literatura, de l'art, de la filosofia...

A més de propiciar una aproximació a la realitat cultural i lingüística de l'antiga Grècia, des de la matèria de Grec també es posa en relleu la petjada indeleble de la llengua i cultura hel·lèniques en les diverses situacions històriques posteriors i en el context cultural del món actual, fet que ajuda a aprofundir en el coneixement de les arrels de la cultura del món occidental.

El coneixement de la llengua i la cultura de Grècia contribueix a la comprensió de la realitat lingüística i a la correcció de les tècniques de comunicació oral i escrita de les llengües vehiculars i de les llengües estrangeres pel fet d'ajudar a precisar l'ús del lèxic del llenguatge culte (tècnic, científic, artístic, literari, filosòfic, etc.), ja que en totes les llengües del món occidental el llenguatge culte està format majoritàriament per mots d'origen hel·lènic.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula.
  • Lectura, anàlisi i traducció de textos del llibre de text i exercicis gramaticals, d’etimologia o de mitologia de cada lliçó.
  • Quadres genealògics dels déus, reconeixement de les seves representacions i estudi dels cicles mítics més importants.
  • Lectures de textos literaris en traducció.
  • Estudi de la geografia (mapes) i la història grega.
  • Recerca d’imatges o vídeos per il·lustrar els temes de civilització o de mitologia i exposicions orals.
  • Sortides culturals (treball a partir de dossier).
 • Proves.
  • Dos exàmens per trimestre: un de gramàtica i de mitologia o història; altre, d’anàlisi morfosintàctica i de traducció d’un text amb vocabulari.
 • Treballs.
  • Dos per curs sobre una lectura feta a casa o a classe: L’"Odissea" adaptada (Homer); l’"Èdip rei" (Sòfocles).
  • Exposició oral amb selecció d’imatges de tema mitològic.
  • Visita al Museu Arqueològic de Barcelona o a alguna exposició temporal i realització de feina específica.
  • Assistència a representacions de teatre clàssic (tragèdies o comèdies gregues) i treball al voltant de l’obra.

Material

 • Llibre de text.
  • Delos 1, Batxillerat; Alberich i Mariné, Joan; Editorial Vicens-Vives, S.A.; ISBN-978-84-316-6452-7, 2007
 • Dossiers.
  • Els necessaris per treballar al voltant de les restes d’Empòrion i/o d’exposicions, museus...
 • Diccionaris.
  • Es treballarà durant el 3r trimestre algun text amb diccionari (material del Departament)
 • Lectures.
  • Els alumnes han de comprar:
   • Sòfocles, "Èdip rei i Antígona". (Ed.Vicens Vives) ISBN 978-84-682-0757-5
   • L'Odissea d'Homer (lectura de l'obra completa sense adaptació, preferiblement)
 • Altre material.
  • Pel·lícules (fragments), documentals ficcionats, PowerPoint (material propi), portals de clàssiques (Internet), àudios...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne/a es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual: controls de tipus teòric, proves escrites...(60%)
 • Part procedimental: activitats pràctiques (treballs sobre mitologia, geografia, història, etimologies...), deures, control del dossier d’apunts i traduccions, exposicions orals...(30%)
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria...(10%)

Criteris de recuperació

 • Exàmens a final de cada trimestre per recuperar les diferents parts dels exàmens que hagin quedat pendents (especialment, amb temes gramaticals, de civilització o de mitologia).

Activitats d'estiu

 • Repàs de gramàtica a través d’exercicis i traducció de textos amb vocabulari.
 • Repàs dels temes de cultura amb exercicis del llibre de text.

Criteris de promoció

 • Conèixer els principals cicles mítics i reconèixer les representacions d’herois i divinitats en les arts plàstiques.
 • Saber llegir i interpretar amb un lèxic donat un text en grec.
 • Tenir coneixement de la geografia i de les etapes de la història grega.