Llengua Estrangera (Anglès) de primer de Batxillerat

Vist: 1301

Professora

Pilar Belloc

Descripció

La matèria d’anglès té com a objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris tant a nivell oral com escrit per superar les proves de selectivitat escrites en 2n de Batxillerat : comprensió lectora, comprensió oral i redacció. Els continguts mínims seran:

Metodologia

Material

Cada alumne haurà de disposar del següent material:

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

La puntuació: