Llengua Estrangera (Anglès) de primer de Batxillerat

Professora

Neus Batlle

Descripció

Al llarg del curs treballarem per avançar en el domini de la llengua anglesa tant a nivell oral com escrit, tot parant atenció den l'adquisició de les competències lingüístiques que s'avaluen a les PAU en acabar el batxillerat. Per aconseguir aquests objectius farem servir el material "Over to You 1" de l'editorial Oxford, materials d'altres fonts i explorarem algun examen de selectivitat. 

Metodologia

Treballarem de manera activa i participativa, tot i que treballarem la gramàtica principalment de manera inductiva. Els objectius seran compartits amb l'alumnat. Les activitats estan plantejades perquè l'aprenentatge sigui significatiu.

Material

L'alumnat haurà de disposar de:

  • Workbook "Over to you"
  • llibre de text "Over to you, 1st Bat" i diccionari anglès-català
  • Ordinador
  • Auriculars per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador

Avaluació

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes trimestrals i per superar la matèria haurà de ser igual o superior a 5. Aquesta qualificació s'obtindrà a partir de les proves de:

- Gramàtica (20%), reading comprehension (20%), listening comprehension (20%), writing (20%) and oral expositions (15%);

- Actitut, treball i participació a l'aula (5%), i 

- La presentació d'activitats voluntàries (que pujaran fins a 1 punt la nota trimestral).