Llengua Estrangera (Anglès) de primer de Batxillerat

Professora

Pilar Belloc i Neus Batlle.

Descripció

La matèria d’anglès té com a objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris tant a nivell oral com escrit per superar les proves de selectivitat escrites en 1r de Batxillerat : comprensió lectora, comprensió oral i redacció. Els continguts mínims seran:

 • Repàs dels temps verbals
 • Modal verbs
 • Conditional sentences
 • Passive
 • Reported Speech
 • Relative clauses
 • Connectors
 • Redaccions: Informal letter, an opinion essay, a discussion essay, narrative and description.

Metodologia

 • El professor introduirà els temes i explicarà els continguts gramaticals dels mateixos, repassant sempre el vocabulari, expressions i gramàtica vistes en temes anteriors.
 • L’alumne tindrà sempre present quins són els objectius de cada tema. Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva fomentant l’autonomia en l’aprenentatge i l’ús comunicatiu de la llengua per comunicar-se amb gent d’altres països i participar en projectes europeus.
 • Es practicarà els readings, listenings, writings and speaking de les unitats del llibre, workbook i es reforçaran amb exercicis del Moodle del curs i exàmens de Selectivitat.
 • Prepararan un qüestionari amb grup per entrevistar a turistes quan anem a visitar la Pedrera.
 • Els alumnes tindran feina diària per fer a casa: exercicis del dossier o Moodle, estudiar cada dia els temes, estructures i el vocabulari de cada tema.

Material

Cada alumne haurà de disposar del següent material:

 • Workbook "Over to you"
 • llibre de text "Over to you, 1st Bat" i diccionari anglès-català
 • ordinador or mòbil.

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: exercicis gramaticals, de vocabulari, readings amb preguntes i redaccions. Tot basat en els exercicis i activitats fetes a classe.
 • Part oral: memorització i creació de diàlegs pautats.
 • Part procedimental: presentació dels workbooks, treballs, redaccions setmanals, pràctiques orals.
 • Part actitudinal: atenció i participació en les activitats de l’aula. Presentació diària dels treballs, actitud positiva vers la matèria, companys i aula.
 • La nota escrita correspondrà als criteris d’avaluació:
 • Proves escrites: control escrit de cada tema o dos temes, depenent de la complexitat dels mateixos. S’avisarà amb suficient antelació de les dates de les proves. Els alumnes han d’estudiar una mica cada dia, sobretot repassar les estructures gramaticals i el vocabulari, així com fer els exercicis diàriament. Aquestes proves es corregiran a classe i estaran basades en exercicis i activitats prèviament fetes.
 • En cada avaluació es recollirà el dossier.
 • Proves orals: a preparar a casa, com a mínim hi ha una de cada lliçó.
 • Seguiment:feina de l’alumne feta a classe i a casa. Cada dia deures del workbook o Moodle. Redaccions i writing de les lliçons. És valorarà l’interès i esforç fet per l’alumne.

La puntuació:

 • Feina a classe and oral presentations30%
 • Feina a casa 20%
 • Exàmens 50%: composition 20%, reading comprehension15%, listening comprehension 15%