Història del Món Contemporani de primer de Batxillerat

Vist: 1843

Professor

Raúl García 

Descripció de la matèria i Objectius

Tenint en compte el centre i al grup al qual va dirigida aquesta guia de 1r de Batxillerat, s’han establert els següents objectius de curs per desenvolupar capacitats en els alumnes:

Continguts

A més del conjunt de continguts comuns a tots els cursos, sobre tot aquells relacionats amb els procediments, habilitats i destreses, hi uns continguts específics d’Història del Món Contemporani de 1r de Batxillerat, que són:

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

Materials

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

Avaluació

Per tal de valorar els progressos de l'alumnat i fer-ne un bon seguiment continuat, utilitzarem els instruments i activitats d'avaluació següents:

1.-Es valorarà l'actitud, el comportament, el grau d'interès, la puntualitat i l'assistència a classe. Convindrà justificar puntualment les faltes d'assistència. L’acumulació de faltes d’assistència i de retards podrà comportar una disminució de la nota.

 2.-Es tindrà en compte la presentació, amb regularitat, de les feines assignades, tant si són exercicis de classe, com activitats realitzades fora de l'aula (excursions, visita a exposicions, conferències...).

3.-Es valorarà la resposta a preguntes que es formulin a classe i la seva participació en els temes que es tractin i activitats que es proposin.

4.-Es realitzaran, com a mínim, dos exàmens dels continguts per avaluació. El valor donat als exàmens que es realitzin per trimestre serà del 80% de la nota d'avaluació, mentre que el 20% restant correspondrà a les activitats de seguiment indicades.

5.- Es realitzarà un treball crític d’un còmic per trimestre. Els còmics o novel·les gràfiques seran els següents:

1ª Avaluació: El corazón de las tinieblas. Loic Godart, Stephane Miquel. Norma editorial.

2ª Avaluació: ¡Puta Guerra! Jaques Tardí. Norma editorial.

3ª Avaluació: Persèpolis. Marjane Satrapi. Norma editorial.

Aquests treballs hauran de ser lliurats com a màxim la darrera setmana abans de la avaluació.   

5.-La nota final de curs serà igual a la mitjana aritmètica de totes les avaluacions amb un valor del 90% més la nota del treball de la novel·la gràfica: Maus: diari d’un supervivent amb un valor  del 10%.

En cada avaluació, la nota es calcularà a partir d'aquest percentatge: 60% nota de les proves (per fer mitjana farà falta un mínim de 4 punts) 60 % nota dels diversos treballs realitzats, còmics inclosos.

En els casos de recuperació, l’alumne aspirarà com a màxim a un 5 (Suficient). D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia. L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne.