Història del Món Contemporani de primer de Batxillerat

Professor

Dianna Robles

Descripció de la matèria i Objectius

Tenint en compte el centre i al grup al qual va dirigida aquesta guia de 1r de Batxillerat, s’han establert els següents objectius de curs per desenvolupar capacitats en els alumnes:

 • Conèixer i analitzar, situant-los adequadament en el temps i l’espai, els fets i esdeveniments rellevants de la història del món contemporani -segles XIX, XX i XXI-, valorant la seva significació històrica i les seves repercussions en el present.
 • Comprendre i interrelacionar alguns dels principals processos econòmics, socials, polítics, culturals i tecnològics que configuren la història recent, identificant els seus trets més significatius i les seves interrelacions, i analitzant els factors que els han conformat.
 • Adquirir una visió global del món contemporani que, conjugant la dimensió local i internacional en l’explicació dels processos, faciliti l’anàlisi de les situacions i dels problemes del present, considerant tant els antecedents històrics com les relacions d’interdependència.
 • Valorar la història com a disciplina i l’anàlisi històrica com un procés en constant reelaboració, i emprar el coneixement històric per argumentar les pròpies idees i revisar-les de forma crítica, tenint en compte noves informacions i superant estereotips i prejudicis.
 • Buscar, seleccionar, interpretar i contrastar informacions procedents de diverses fonts històriques i la proporcionada pels mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, tractar-les de forma convenient per tal d’establir hipòtesis de treball i elaborar explicacions històriques aplicant el vocabulari específic de la història contemporània amb precisió i rigor.
 • Realitzar activitats d’indagació i síntesi en què s’analitzin, contrastin i integrin informació diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista dels historiadors, i comunicar el coneixement històric adquirit a través de diversos suports i amb el rigor intel·lectual requerit.
 • Mantenir una actitud solidària davant dels problemes socials del món d’avui, tot rebutjant les desigualtats i la intolerància i valorant la pau, els drets humans i la democràcia com a drets fonamentals de tots els éssers humans.
 • Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i proposant solucions i alternatives a través el diàleg, l’empatia i la cooperació.

Continguts

A més del conjunt de continguts comuns a tots els cursos, sobre tot aquells relacionats amb els procediments, habilitats i destreses, hi uns continguts específics d’Història del Món Contemporani de 1r de Batxillerat, que són:

 • L’Europa de l’Antic Règim
 • La Revolució Industrial
 • Liberalisme i nacionalisme (1789-1870)
 • El moviment obrer (1789-1914)
 • La dominació europea del món (1870-1914)
 • La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
 • La Revolució soviètica i l’URSS (1917-1941)
 • L’economia del període d’entreguerres (1918-1939)
 • Democràcies i totalitarismes (1918-1939)
 • La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
 • La Guerra Freda i la política de blocs (1945-1991)
 • Descolonització i Tercer Món (1945-1991)
 • Un món dividit en blocs (1945-1991)
 • La formació de la Unió Europea
 • Geopolítica del món actual
 • Desenvolupament tecnològic, globalització i canvi social

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 • Exposició oral per part del professor de les parts més conceptuals dels continguts.
 • Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 • Realització de classes pràctiques destinades a l'obtenció d'informació històrica a partir de l'observació, anàlisi i descripció per part de l'alumnat de diversos tipus de llenguatge, com ara textos, gràfiques, mapes, fotografies, dibuixos, i altres.
 • Seguiment de les classes amb apunts o resums tant dels aspectes més teòrics com de les pràctiques realitzades.
 • Puntualment el profesor encarregarà activitats per fer fora de l'horari lectiu.
 • Es desenvoluparà un projecte juntament amb la materia economia que tractarà sobre el periode d'entreguerres.

Materials

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Llibre de text Història del Món Contemporani, Editorial Vicens Vives.
 • Novel·la gràfica: Maus: diari d’un supervivent.
 • Quadern quadriculat o fulls blancs.
 • Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, etc...

Avaluació

Per tal de valorar els progressos de l'alumnat i fer-ne un bon seguiment continuat, utilitzarem els instruments i activitats d'avaluació següents:

1.-Es valorarà l'actitud, el comportament, el grau d'interès, la puntualitat i l'assistència a classe. Convindrà justificar puntualment les faltes d'assistència. L’acumulació de faltes d’assistència i de retards podrà comportar una disminució de la nota.

 2.-Es tindrà en compte la presentació, amb regularitat, de les feines assignades, tant si són exercicis de classe, com activitats realitzades fora de l'aula (excursions, visita a exposicions, conferències...).

3.-Es valorarà la resposta a preguntes que es formulin a classe i la seva participació en els temes que es tractin i activitats que es proposin.

4.-Es realitzaran, com a mínim, dos exàmens dels continguts per avaluació. El valor donat als exàmens que es realitzin per trimestre serà del 50% de la nota d'avaluació, mentre que el 40% restant correspondrà a les activitats de seguiment indicades i un 10% el treball de la novel·la gràfica.

5.- Es realitzarà un treball crític d’un còmic per trimestre. Els còmics o novel·les gràfiques seran els següents:

1ª Avaluació: El corazón de las tinieblas. Loic Godart, Stephane Miquel. Norma editorial.

2ª Avaluació: ¡Puta Guerra! Jaques Tardí. Norma editorial.

3ª Avaluació: Persèpolis. Marjane Satrapi. Norma editorial.

Aquests treballs hauran de ser lliurats com a màxim la darrera setmana abans de la avaluació.   

5.-La nota final de curs serà igual a la mitjana aritmètica de totes les avaluacions amb un valor del 90% més la nota del treball de la novel·la gràfica: Maus: diari d’un supervivent amb un valor  del 10%.

En cada avaluació, la nota es calcularà a partir d'aquest percentatge: 50% nota de les proves (per fer mitjana farà falta un mínim de 4 punts) 50% nota dels diversos treballs realitzats, còmics inclosos.

En els casos de recuperació, l’alumne aspirarà com a màxim a un 5 (Suficient). D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia. L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne.