Economia de l'Empresa de primer de Batxillerat

Economia de l'empresa I a 1r de batxillerat

 

Professora: Blanca Gómez López

 

Descripció

 

La matèria d'economia de l'empresa I és un estudi, extens encara que introductori, a tots els aspectes del funcionament de les diferents àrees d'una empresa. Com a ciutandans responsables en formació, els alumnes adquiriran els coneixements imprescindibles per entendre una part tan important del món que els envolta com són les empreses, però també per entendre la importància que ells mateixos, com a consumidors i potencials treballadors o empresaris d'aquestes empreses, tenen per acabar de definir aquest món de la manera en què ells decideixin.

 

Els conceptes que es treballaran a aquesta assignatura es troben distribuïts en unitats de la manera següent:

 

-L'empresa com a organització i el seu entorn

-Classes d'empreses

-El procés de direcció a l'empresa

-La presa de decisions

-Els recursos humans a l'empresa

-El procés de producció a l'empresa

-L'aprovisionament i les existències

-El màrqueting i els seus elements

-El pla de màrqueting

 

Metodologia

 

Les classes d’aquesta assignatura es desenvoluparan com segueix:

 

  1. La professora presentarà cada unitat, explicarà la seva importància dins el conjunt del curs i els objectius a assolir pels alumnes.

  2. Part de la part teòrica del tema s'exposarà de manera oral per part de la professora, i part hauran de ser els propis alumnes els que arribin al seu descobriment mitjançant procediments de recerca. Els alumnes hauran de prendre els apunts que considerin imprescindibles. El material d'estudi de l'alumne seran els seus propis apunts amb el recolzament del llibre de text, del material audiovisual elaborat per la professora i del web de l'assignatura.

  3. Els alumnes resoldran exercicis pràctics que els permetin adquirir els conceptes i procediments necessaris per dominar l'assignatura, que es basaran sobretot en la representació per part dels alumnes del paper de director/a de l'àrea empresarial que s'estigui estudiant i en la inevitable presa de decisions constant que aquest comporta.

  4. Entre una i dues hores setmanals es dedicaran a la cerca de informació a internet i a la resolució, amb ajut de la informació trobada, dels diferents problemes que la professora vagi plantejant (es poden trobar els enunciats a la pàgina web de l'assgnatura, a http://economiabatxillerat.weebly.com/economia-de-lempresa-i.html) i que es basaran en la recerca del propi alumnat per descobrir la major o menor presència al món real d'exemples concrets dels continguts vistos a classe. Aquesta feina es realitzarà per parelles i s'exposarà oralment a la classe. El tercer trimestre aquesta feina es substitueix per l'elaboració, també per parelles, d'un pla de màrqueting totalment original. Els continguts tractats d'aquesta manera seran avaluables a les proves escrites.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

1- Llibre de text: "Economia de l'Empresa I", Ed. Mc Graw-Hill

2- Calculadora científica.

3- Material personal per a la presa d'apunts.

4- Pàgina web de les assignatures d'economia de l'INS Europa: http://economiabatxillerat.weebly.com

 

Avaluació

 Els mitjans pels quals s'avaluarà a l'alumne seran bàsicament tres:

 

  • Proves escrites: Es realitzarà una prova escrita al final de cada unitat didàctica. Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves  amb suficient antelació.

Els exàmens avaluaràn tant l'adquisició de conceptes (preguntes teòriques) com de procediments (identificació i proposta d'exemples, problemes, preguntes de reflexió sobre la relació entre diferents conceptes)

  • Feina a l'aula d'informàtica, per parelles: s'avaluarà principalment l'esforç que la professora aprecïi en l'elaboració de les respostes (reflexió profunda, opinions pròpies, relació de conceptes amb altres vistos a classe o amb altres notícies de què els alumnes tinguin coneixement, i, sobretot, autoria de tot allò expressat en la feina lliurada) i l'evolució personal de cada alumne al llarg dels trimestres.

  • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: participació en la discussió diària dels conceptes a classe, activitats realitzades a l'aula i a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina,  constància en el treball, esforç per millorar...

 

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor sobre: 

  • Proves escrites: 70%

  • Feina de recerca i anàlisi de fonts reals: 30%

 

L’assistència i el treball de l’alumnes es valoraran amb fins a un punt més a la nota final de l’avaluació, quedant a criteri de la professora  el percentatge d’aquest punt que aconsegueix cada alumne. Els alumnes que arribin a deu faltes injustificades a la mateixa avaluació perdran el dret a avaluació contínua i hauran de presentar-se a les proves de recuperació de cada avaluació per poder aprovar-les.