Economia de primer de Batxillerat

Vist: 1048

Economia 1r de batxillerat

 

Professora: Blanca Gómez López

 

Descripció

 

La matèria d'Economia, conjuntament amb les d'Economia de l'Empresa I i II, tracta de posar a l'abast de l'alumnat les eines que necessita per desenvolupar el seu paper no només com a ciutadans de la nostra societat, sinó també com a consumidors i productors potencials del nostre sistema econòmic, de manera responsable i informada. En el cas concret de l'economia, ho fa reflexionant al voltant de tots els conceptes, tant microeconòmics com macroeconòmics, propis d'un curs d'introducció a l'economia general, i de la detecció i recerca de la presència  i importància d'aquests a la nostra realitat econòmica mitjançant l'estudi constant d'exemples extrets de mitjans de comunicació propers als alumnes i de l'observació directa de la realitat. Els continguts a què fèia referència es distribueixen en unitats didàctiques de la manera següent:

 

-L'escassetat i l'economia

-Organització econòmica i sistemes econòmics.

-El mercat. El model de l'oferta i la demanda

-Models de mercat

-La retribució dels factors: el mercat de treball

-Les fallades del mercat i l'Estat

-La macroeconomia i les macromagnituds

-Demanda i oferta agregades: inflació, atur i cicles

-La intervenció de l'Estat i la política fiscal

-Els diners i els bancs

-El Banc Central, la política monetària i la inflació

-L'economia internacional i la balança de pagaments

-El mercat de divises i la Unió Monetària europea

-L'economia espanyola: la política econòmica en acció

-L'economia catalana i el seu marc de referència

 

Metodologia

 

Les classes d’aquesta assignatura es desenvoluparan de la manera següent:

 

  1. La professora presentarà cada unitat, explicarà la seva importància dins el conjunt del curs i els objectius a assolir pels alumnes.

  2. La part teòrica del tema s'exposarà de manera oral per part de la professora, que guiarà als alumnes, així mateix, en la tasca de localització de la informació rellevant al llibre de text, al web de l'assignatura i a qualsevol altra font d'informació que es faci servir a la unitat en qüestió.

  3. Es realitzaran debats a classe pràcticament a diari, perquè els alumnes siguin conscients dels seus coneixements previs, perquè aprenguin uns dels altres sobre els continguts (i la seva aplicació a la realitat) un cop vistos a classe, perquè expressin la seva opinió sobre els diferents conceptes de l'assignatura que es presten al debat ideològic...

  4. Els alumnes resoldran exercicis pràctics que els permetin adquirir els conceptes i procediments necessaris per dominar l'assignatura, que sobretot seran dels tipus següents: resolució de problemes amb variables micro i macroeconòmiques, cerca de informació a fonts diverses, tractament de la informació trobada, extracció de conclusions pròpies sobre l'esmentada informació i la seva relació amb tots els continguts vistos a l'aula des del començament de l'assignatura.

  5. Els alumnes hauran de resoldre a casa, al llarg de cada unitat, dos o tres exercicis de tractament de diverses fonts d'informació una mica més extensos que els treballats a classe, on treballaran fonts de més divers tipus i on les conclusions que se'ls demanaran hauran de comptar amb una complexitat major. Els enunciats i les diverses fonts que s'hauran d'analitzar es poden trobar amb la suficient antelació a la pàgina web de l'assignatura http://economiabatxillerat.weebly.com/economia.html. També existeix la possibilitat que l'alumne treballi sobre textos i altres fonts trobades per ell mateix, sempre que estigui directament relacionat el seu contingut amb els tractats a classe al llarg del tema corresponent .

  6. Es corregiran a l’aula de totes les  activitats realitzades.

  7. Al final de cada trimestre es repassaran part dels continguts vistos mitjançant la projecció a l'aula de diferents pel·lícules i documentals, i la posterior feina, individual i col·lectiva, sobre els continguts d'aquests.

Material

 

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 

- Llibre de text  “Economia. 1r de batxillerat”, de Francisco Mochón. Ed. McGraw-Hill.

- Calculadora científica.

- Material personal per a la presa d'apunts.

- Pàgina web de les assignatures d'economia de l'INS Europa: http://economiabatxillerat.weebly.com

 

Avaluació

 

Els mitjans pels quals s'avaluarà a l'alumne seran bàsicament tres:

 

 

 

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor sobre:

 

L’assistència i el treball de l’alumne es valoraran amb fins a un punt més a la nota final de l’avaluació, quedant a criteri de la professora  el percentatge d’aquest punt que aconsegueix cada alumne. Els alumnes que arribin a deu faltes injustificades a la mateixa avaluació perdran el dret a avaluació contínua i hauran de presentar-se a les proves de recuperació de cada avaluació per poder aprovar-les.

Avaluació especial 3r trimestre (institut virtual): 

L’alumne rebrà una nota inclourà una valoració de la professora sobre: