Economia de primer de Batxillerat

Economia 1r de batxillerat

 

Professor: Daniel Torné

 

Descripció

 

La matèria d'Economia, conjuntament amb les d'Economia de l'Empresa I i II, tracta de posar a l'abast de l'alumnat les eines que necessita per desenvolupar el seu paper no només com a ciutadans de la nostra societat, sinó també com a consumidors i productors potencials del nostre sistema econòmic, de manera responsable i informada. En el cas concret de l'economia, ho fa reflexionant al voltant de tots els conceptes, tant microeconòmics com macroeconòmics, propis d'un curs d'introducció a l'economia general, i de la detecció i recerca de la presència  i importància d'aquests a la nostra realitat econòmica mitjançant l'estudi constant d'exemples extrets de mitjans de comunicació propers als alumnes i de l'observació directa de la realitat. Els continguts a què fèia referència es distribueixen en unitats didàctiques de la manera següent:

 

-L'escassetat i l'economia

-Organització econòmica i sistemes econòmics.

-El mercat. El model de l'oferta i la demanda

-Models de mercat

-La retribució dels factors: el mercat de treball

-Les fallades del mercat i l'Estat

-La macroeconomia i les macromagnituds

-Demanda i oferta agregades: inflació, atur i cicles

-La intervenció de l'Estat i la política fiscal

-Els diners i els bancs

-El Banc Central, la política monetària i la inflació

-L'economia internacional i la balança de pagaments

-El mercat de divises i la Unió Monetària europea

-L'economia espanyola: la política econòmica en acció

-L'economia catalana i el seu marc de referència

 

Metodologia

 

Les classes d’aquesta assignatura es desenvoluparan de la manera següent:

 Ela professor presentarà cada unitat, explicarà la seva importància dins el conjunt del curs i els objectius a assolir pels alumnes.

 1. La part teòrica del tema s'exposarà de manera oral per part de la professora, que guiarà als alumnes, així mateix, en la tasca de localització de la informació rellevant al llibre de text, al moodle de l'assignatura i a qualsevol altra font d'informació que es faci servir a la unitat en qüestió.

 2. Es realitzaran debats a classe, perquè els alumnes siguin conscients dels seus coneixements previs, perquè aprenguin uns dels altres sobre els continguts (i la seva aplicació a la realitat) un cop vistos a classe i perquè expressin la seva opinió sobre els diferents conceptes de l'assignatura que es presten al debat ideològic.

 3. Els alumnes resoldran exercicis pràctics que els permetin adquirir els conceptes i procediments necessaris per dominar l'assignatura, que sobretot seran dels tipus següents: resolució de problemes amb variables micro i macroeconòmiques, cerca d'informació a fonts diverses, tractament de la informació trobada, extracció de conclusions pròpies sobre l'esmentada informació i la seva relació amb tots els continguts vistos a l'aula des del començament de l'assignatura.

 4. Els alumnes hauran de resoldre a casa, al llarg de cada unitat, exercicis de tractament de diverses fonts d'informació, on treballaran fonts de divers tipus i se'ls demanaran conclusions complexes i elaborades. Els enunciats i les diverses fonts que s'hauran d'analitzar es poden trobar amb la suficient antelació al moodle de l'assignatura. També existeix la possibilitat que l'alumne treballi sobre textos i altres fonts trobades per ell mateix, sempre que estigui directament relacionat el seu contingut amb els tractats a classe al llarg del tema corresponent i compti amb el vistiplau del professor.

 5. Es corregiran a l’aula les activitats realitzades.

 6. Es repassaran part dels continguts vistos mitjançant la projecció a l'aula de diferents pel·lícules i documentals, i la posterior feina, individual i col·lectiva, sobre els continguts d'aquests.

 

Material

 

 Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

- Llibre de text  “Economia. 1r de batxillerat”, de Francisco Mochón. Ed. McGraw-Hill.

- Calculadora.

- Material personal per a la presa d'apunts.

- Moodle de l'assignatura.

 

Avaluació

 

Els mitjans pels quals s'avaluarà a l'alumne seran bàsicament tres:

 

 • Proves escrites: Es realitzarà una prova escrita al final de cada unitat didàctica. Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació.

 • Feina individual a realitzar a casa i durant la classe: s'avaluarà principalment l'esforç que la professora aprecïi en el tractament dels diferents textos i fonts diverses (reflexió profunda, opinions pròpies, relació de conceptes amb altres vistos a classe o amb altres notícies de què l'alumne tingui coneixement) i l'evolució personal de cada alumne al llarg dels trimestres, ja que el tractament personal de la informació és una feina que a principi de curs representa una certa dificultat a pràcticament tot l'alumnat.

 • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: participació en els debats a classe, activitats realitzades a l'aula i a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, constància en el treball i esforç per millorar allò que sigui millorable.

 

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor sobre:

 

 • Proves escrites: 80%

 • Feina individual de recerca i anàlisi de fonts reals: 20%