Llatí de primer de Batxillerat

Professora

Ana Bistué

Descripció

La matèria es desenvolupa en dos cursos. En el primer curs s’ofereix un apropament elemental a la llengua llatina i una primera aproximació a la cultura i civilització romana, amb una presentació general del marc històric de la civilització, l’organització social i política, i la vida quotidiana, i la romanització al nostre país. Aquesta aproximació pot no ser el primer contacte amb la llengua i civilització llatines, si l’alumne/a ha cursat l’optativa de "Cultura Clàssica" de 3r i/o l’optativa específica de "Llatí" de 4t de l’ESO.

Amb l’estudi del llatí de 1r de Batxillerat es vol reforçar la competència lingüística, ja que el llatí és un bon instrument per estimular la reflexió sobre la llengua pròpia i, per extensió, sobre el funcionament de qualsevol sistema lingüístic. Igualment, l’estudi del llatí ha de servir per reforçar el coneixement etimològic no solament de la llengua pròpia, sinó també d’altres llengües romàniques.

Un altre vessant de la matèria és la competència artística i cultural, atès que tota la cultura llatina i clàssica ha tingut i continua tenint una gran influència en el món occidental a la literatura, les representacions artístiques, la música...Es pretén que l’alumnat prengui consciència d’aquest fet.

També és important que des de la matèria s’aprengui a valorar i respectar les restes arqueològiques romanes del nostre entorn amb el seu coneixement directe. Per aquest motiu es faran durant els dos cursos de Batxillerat el màxim possible de sortides culturals.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula.
  • Traducció de textos amb el lèxic donat i exercicis gramaticals de cada unitat didàctica (1r quadrimestre); traducció de textos amb diccionari i exercicis gramaticals de cada unitat didàctica (2n quadrimestre)
  • Pràctica dels usos dels principals llatinismes.
  • Lectures de textos literaris en traducció (fragments o obres completes)
  • Visionat d’imatges o vídeos per il·lustrar els temes d’història i civilització.
  • Exposició oral sobre algun dels temes de cada trimestre.
  • Dossiers de les diferents sortides culturals.
 • Proves.
  • Dos exàmens per trimestre, com a mínim: un de teoria gramatical i contingut de civilització romana; altre, d’anàlisi morfosintàctica i de traducció d’un text (en el primer quadrimestre, amb vocabulari; en el segon, amb diccionari).
 • Treballs.
  • Un per trimestre sobre la lectura obligatòria o sobre els temes d’urbanisme (lligats a les diferents sortides culturals que es facin).

Material

 • Llibre de text.
  • No s'utilitza cap llibre de text. L’alumnat confecciona el propi llibre amb els apunts de classe i amb alguna fotocòpia.
  • Selecció de textos (amb vocabulari preparat) del llibre: Alauda, B. Matas, J. Carbonell, J. Alberich (ed. Alhambra), en els dos primers trimestres; selecció de textos de diferents autors llatins sense vocabulari, en l'últim trimestre.
 • Dossiers.
  • Dossier de temes d’urbanisme, segons les excursions fetes durant el curs
  • Dossier d’exposicions, si s’escau.
 • Diccionaris.
  • Vocabularis preparats i diccionari del Departament de llengües
 • Lectures.
  • Lectura obligatòria: Una comèdia de Plaute.
  • Altres lectures possibles:
   • "Les Metamorfosis" d’Ovidi (selecció d'alguns mites)
   • Llibre I d’"Ab Vrbe condita", deTit Livi
   • "Psique i Cupido", conte de L’Ase d’Or d’Apuleu
 • Altre material.
  • Pel·lícules (fragments), documentals ficcionats, PowerPoint (material propi), portals de clàssiques (Internet), àudios...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne/a es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual: controls de tipus teòric, proves escrites...(60%)
 • Par procedimental: activitats pràctiques (treballs sobre urbanisme, literatura, història...), deures, control del dossier d’apunts, exposicions orals...(30%)
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria...(10%)
 • CRITERIS DE RECUPERACIÓ .
  • Exàmens a final de cada trimestre per recuperar les diferents parts dels exàmens que hagin quedat pendents (especialment, temes gramaticals o de civilització).
  • Repàs de gramàtica i sintaxi a través d’exercicis i traducció de textos amb vocabulari.
 • ACTIVITATS D'ESTIU.
  • Repàs dels temes de civilització treballats durant el curs a partir d’exercicis (dossier)
  • Coneixement de la morfologia i sintaxis com per poder traduir un text amb diccionari (traducció de textos).
 • CRITERIS DE PROMOCIÓ .
  • Tenir recursos com per poder desenvolupar per escrit un tema de civilització o d’història treballat durant el curs.