Llengua i Literatura Castellana de primer de Batxillerat

Professor/a

Yaiza Macias

Descripció

La matèria de llengua i literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat adquireixi les eines i coneixements necessaris per consolidar les competències comunicatives integrades en les diferents dimensions relacionades: comunicació oral, expressió escrita, comprensió oral i competències literàries.

En el tractament de la matèria no es deixarà de tenir presents les proves d’accés a la universitat a les quals s’han d’enfrontar els alumnes que així ho decideixin quan acabin el batxillerat.

 

Continguts i temporització

·         1r Trimestre:

o    Unidad 1. El discurso oral y el texto argumentativo.

o    Unidad 2. Estudio de la lengua: morfología.

o    Unidad 3. Literatura Medieval.

 

·         2n Trimestre:

o   Unidad 4 La narración y el diálogo. .

o    Unidad 5. Estudio de la lengua: categorías gramaticales.

o    Unidad 6. Literatura del Prerrenacimiento.

 

·         3r Trimestre:

o    Unidad 7. El texto expositivo.

o    Unidad 8. Estudio de la lengua: los grupos sintácticos y la oración.

Lectures

Lectures de 1er de Batxillerat i comentari

  • El Lazarillo de Tormes.
  • Segunda Antología de la poesía española [Es comentaran els poemes que glosen els períodes literaris que es tractaran al curs].

 

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

  1. Explicació per part de la professora de les pautes del treball que es realitzarà i dels objectius que es pretenen.
  2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat.
  3. Realització, per part dels alumnes, ja sigui a l'aula o a casa, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
  4. Correcció i comentari a l’aula de les activitats realitzades.

Materials

 Farem servir el Classroom de la matèria on es penjaran tots els recursos i activitats que es faran servir i seran d’utilitat pel correcte seguiment de l'assignatura i lliurament de tasques. Aquest any NO hi ha llibre de text. S’aconsella portar l’ordinador a classe per fer un bon seguiment de la matèria.

Avaluació

A l'avaluació es tindran en compte, segons els percentatges que es vagin marcant, tant les proves escrites i orals, com el lliurament de les tasques que es vagin encomanant.