Llengua i Literatura Castellana de primer de Batxillerat

Professor/a

Vicente Da Palma

Descripció

La matèria de llengua i literatura castellana té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat adquireixi les eines i coneixements necessaris per consolidar les competències comunicatives integrades en les diferents dimensions relacionades: comunicació oral, expressió escrita, comprensió oral i competències literàries.

En el tractament de la matèria no es deixarà de tenir presents les proves d’accés a la universitat a les quals s’han d’enfrontar els alumnes que així ho decideixin quan acabin el batxillerat.

Lectures

Lectures de 1er de Batxillerat i comentari

  • El Lazarillo de Tormes.
  • Segunda Antología de la poesía española [Es comentaran els poemes que glosen els períodes literaris que es tractaran al curs].

 

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

  1. Explicació per part del professor de les pautes del treball que es realitzarà i dels objectius que es pretenen.
  2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat.
  3. Realització, per part dels alumnes, ja sigui a l'aula o a casa, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
  4. Correcció i comentari a l’aula de les activitats realitzades.

Materials

S'entén que a Batxillerat, com a etapa educativa postobligatòria, cada alumne es suficientment madur per triar el material de classe que consideri més adient per al seu treball a classe. Tot i així es pautaran les entregues de algunes de les tasques a través de Google Classroom, i no ens hem d'oblidar que qui tingui com a perspectiva presentar-se a la selectivitat, les proves són escrites a ma.  Per altra banda, seguirem l'estructura del llibre que hi ha per a 1er de Batxillerat; per aquest es altament recomanable que es porti cada dia a classe.

Avaluació

A l'avaluació es tindran en compte segons els percentatges que es vagin marcant tant les proves escrites i orals, com el lliurament de les tasques que es vagin encomanant i segons les pautes marcades.