Tecnologia Industrial de primer de Batxillerat

Professor

Andrés Fernández

Descripció

L'ensenyament de la Tecnologia Industrial en el Batxillerat tindrà com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a finalitat satisfer determinades necessitats de les persones i contribuir al desenvolupament de la societat.
 • Adquirir els coneixements necessaris i emprar-los, conjuntament amb els assolits en altres matèries, per a la comprensió i l’anàlisi de màquines i sistemes tècnics.
 • Explicar com s’organitzen, es desenvolupen i es comporten alguns processos tecnològics concrets.
 • Utilitzar, de manera apropiada, la terminologia, la simbologia, les formes d’expressió, els instruments i els mètodes dels processos tecnològics elementals.
 • Descriure les propietats dels materials d’ús industrial i les seves aplicacions. Reconèixer el paper de l’energia en els processos tecnològics, les seves transformacions i aplicacions

Continguts

 1. Energia: conceptes fonamenta
 2. Fonts d'energia no renovables
 3. Fonts d'energia renovables
 4. Consum i estalvi energètic
 5. Estructura dels materials
 6. Materials metàl·lics
 7. Materials de construcció
 8. Altres materials d'ús tècnic
 9. Màquines: fonaments i elements
 10. Mecanismes de transmissió i transformació de moviments
 11. Sistemes d'unió i suport
 12. Circuits elèctrics
 13. Resolució de circuits elèctrics
 14. Circuits pneumàtics

Metodologia

Les classes de l’assignatura constarà de les següents activitats:

 • Exposició dels continguts bàsics per part dels professor.
 • Realització d’activitats en format de paper i en suport digital.
 • Presentació de continguts en format audiovisual.
 • Realització de petits projectes tècnics

Material

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Llibre Tecnologia Industrial I. Editorial Edebe
 • Netbook
 • Material de treball del Moodle Àgora
 • Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis, goma, calculadora científica, etc.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part conceptual on es faran controls dels continguts teòrics fets a classe. Aquest apartat conformarà un 60% de la nota total.
 • Part procedimental on es valoraran els següents elements: Treballs pràctics fets al taller, activitats i exercicis dels continguts teòrics, presentacions fetes en suport digital, treballs d’ampliació dels conceptes teòrics temes, etc. Aquest apartat es conformarà un 30% de la nota total.
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe i l’assistència. Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.