Ciències per al Món Contemporani de primer de Batxillerat

Vist: 1278

Professora

Violeta Ortiz Zamora.

Continguts i temporització

Metodologia i activitats

Avaluació:

Els ítems que es tindran en compte per avaluar la matèria es corresponen amb els que marca el document el "Decret d´avaluació pel primer curs de Batxillerat", i són:

Aquests ítems seran avaluats a partir de tot un seguit d´activitats d´avaluació: exàmens per unitat, activitats de síntesi, activitats pràctiques, etc...

La nota final es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i en tot cas sempre ha de ser superior o igual a 5.

La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. A la quarta falta no justificada a classe es perd el dret a presentar-se al pròxim examen. Recordeu que no es podrà fer l´examen o no serà corregit aquell examen si s´ha faltat injustificadament a alguna de les classes anteriors a l’examen.

Si no s´arriba puntual a classe es deixarà entrar a l´aula però la falta de puntualitat constarà com una falta d´assistència.

Que tingueu un molt bon curs i bona feina!