Ciències per al Món Contemporani de primer de Batxillerat

Professora

Violeta Ortiz Zamora.

 

Continguts i temporització

·         1r Trimestre:

o    Bloc 0: Com funciona la ciència?

o    Bloc 1: L’espècie humana a l’Univers.

 

·         2n Trimestre:

o    Bloc 2: Salut, malaltia i estils de vida.

o    Bloc 3: Biotecnologia i societat.

 

·         3r Trimestre:

o    Bloc 3: Biotecnologia i societat.

o    Bloc 4: L’espècie humana i la biosfera: la sostenibilitat.

 

Metodologia i activitats

·         Totes les unitats didàctiques tenen sempre com unitat de partida per introduir els continguts un context (una situació d´actualitat, un conflicte o un problema...).

 

·         Al llarg de cada unitat realitzarem activitats diverses, que pretenen en tot moment aplicar els conceptes apresos o processar i interpretar dades o documents amb relació als continguts. Són activitats que us ajudaran a preparar preguntes tipus:

o    Qüestions obertes.

o    Comentari científic de textos de nivell adequat.

o    Elaboració i interpretació de gràfiques, esquemes i taules.

o    Interpretació de resultats experimentals.

o    Resolució de problemes.

 

·         Farem servir un curs Classroom que trobareu a la plataforma àgora del centre on es penjaran tots els recursos i activitats que es faran servir i seran d’utilitat pel correcte seguiment de la matèria i lliurament de tasques. Enguany NO hi ha llibre de text.

 

·         S’aconsella portar l’ordinador a classe per fer un bon seguiment de la matèria.

 

Avaluació

Els ítems que es tindran en compte per avaluar la matèria es corresponen amb els que marca el document el "Decret d´avaluació pel primer curs de Batxillerat".

Aquests ítems seran avaluats a partir de tot un seguit d’activitats d‘avaluació: exàmens per unitat, activitats de síntesi, activitats pràctiques, debats, etc...

·         Un 70% de la nota es correspon amb la nota dels exàmens, es farà un examen per unitat/bloc treballada/t.

·         El 30% restant correspon al treball grupal per unitat.

 

La nota final es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i en tot cas sempre ha de ser superior o igual a 5.

 

Important: requisits per poder assolir l'assignatura:

-        Les tasques s'han de lliurar TOTES en el temps i forma indicats per la professora. No entregar-les implica suspendre l'assignatura.

 

-        La nota mínima dels exàmens per poder fer mitjana, és un 3.

 

-        La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. A la quarta falta no justificada a classe es perd el dret a presentar-se al pròxim examen. Recordeu que no es podrà fer l´examen o no serà corregit aquell examen si s´ha faltat injustificadament a alguna de les classes anteriors a l’examen.

 

Que tingueu un molt bon curs i bona feina!