Ciències per al Món Contemporani de primer de Batxillerat

Professora

Marta Soriano García.

Continguts i temporització

 • 1r Trimestre:
  • Bloc 1: L´espècie humana a l´Univers
  • Bloc 2: Salut, malaltia i estils de vida
 • 2n Trimestre:
  • Bloc 3: Biotecnologia i societat
  • Bloc 4: L´espècie humana i la biosfera: la sostenibilitat
 • 3r Trimestre:
  • Bloc 5: Materials, objectes i tecnologies
  • Bloc 6: Informació i coneixement

Metodologia i activitats

 • Totes les unitats didàctiques tenen sempre com unitat de partida per introduir els continguts un context, en el qual es proposa una situació d´actualitat, un conflicte o un problema o un cas rellevant.
 • Al final de cada unitat i un cop s´hagin introduït les habilitats i coneixements necessaris per entendre la situació inicial, s´ha de donar resposta a aquest context.
 • Al llarg de cada unitat realitzarem activitats diverses, que pretenen en tot moment aplicar els conceptes apresos o processar i interpretar dades o documents amb relació als continguts. Són activitats que us ajudaran a preparar preguntes tipus:
  • Qüestions obertes
  • Comentari científic de textos de nivell adequat
  • Elaboració i interpretació de gràfiques, esquemes i taules
  • Interpretació de resultats experimentals
  • Resolució de problemes
  • Dissenys experimentals
  • Detectar errades en textos i esquemes de nivell adequat
 • Es treballarà la matèria amb el llibre en paper. L´ordinador s´ha de portar cada dia a classe i tot el material necessari per fer un seguiment correcte de la matèria.
 • Farem servir un curs Moodle que trobareu a la plataforma àgora del centre on es penjaran tots els recursos i activitats que es faran servir i seran d´utilitat pel correcte seguiment de la matèria.
 • Realitzarem algunes activitats pràctiques al laboratori:
  • per les activitats que consideri el professor estaria bé tenir una bata preparada a casa.
  • És possible que haguem d’aportar materials específics de casa per algunes activitats. Es demanarà amb antelació perquè tothom ho porti.

Avaluació

Els ítems que es tindran en compte per avaluar la matèria es corresponen amb els que marca el document el "Decret d´avaluació pel primer curs de Batxillerat", i són:

 • Coneixements: l’alumnat ha de saber explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
 • Comprensió
 • Capacitat d’anàlisi i valoració crítica: l’alumnat ha de saber fer una interpretació o lectura de dades referents a la matèria, inclosos gràfics i esquemes senzills.
 • Capacitat d’aplicació: saber realitzar gràfics, taules i esquemes senzills, utilitzar els seus coneixements en situacions noves i aplicar correctament càlculs numèrics també senzills per a la resolució de problemes.
 • Formulació d´hipòtesis
 • Planificació experimental.
 • Valoració de situacions: saber valorar i avaluar situacions concretes
 • contextualitzades, relatives als continguts de la matèria.

Aquests ítems seran avaluats a partir de tot un seguit d´activitats d´avaluació: exàmens per unitat, activitats de síntesi, activitats pràctiques, etc...

 • Un 60% de la nota es correspon amb la nota dels exàmens, es farà un examen per unitat treballada.
 • El 40% restant correspon al treball grupal per unitat.

La nota final es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i en tot cas sempre ha de ser superior o igual a 5.

La no assistència no justificada a classe i la falta de puntualitat penalitzen la nota. A la quarta falta no justificada a classe es perd el dret a presentar-se al pròxim examen. Recordeu que no es podrà fer l´examen o no serà corregit aquell examen si s´ha faltat injustificadament a alguna de les classes anteriors a l’examen.

Si no s´arriba puntual a classe es deixarà entrar a l´aula però la falta de puntualitat constarà com una falta d´assistència.

Que tingueu un molt bon curs i bona feina!