Matemàtiques de primer de Batxillerat

Professora

Anna Vidal Mestres

Descripció

La programació d'aula està orientada a contribuir a l’assoliment  i al  desenvolupament de les capacitats matemàtiques d’aquesta etapa. S’organitza en diferents unitats didàctiques on es desenvolupen els continguts dels diferents blocs.

Bloc Aritmètica i Àlgebra

 Nombres reals: es presenten els nombres reals i acordem com s’han d’expressar els resultats dels diferent càlculs. Es repassen les operacions amb potències i s’aprofundeix en les operacions amb radicals i racionalització.

Polinomis: repàs de les operacions i descomposició de polinomis. Fraccions algebraiques.

Equacions: resolució dels diferents tipus d’equacions amb les que ens podem trobar: de primer grau, de segon grau, de grau igual o més gran que 3, biquadrades, racionals, amb radicals, exponencials, logarítmiques.

Sistemes d'equacions lineals i no lineals.

Nombres complexos.

Bloc Geometria

Trigonometria. Resolució de triangles.

Geometria analítca al pla.

Bloc  Anàlisi

Funcions. Límits i continuïtat : estudi dels conceptes clau a l’anàlisi matemàtic.

 Derivada d’una funció: introducció al concepte de derivada i la seva aplicació.

Estudi global d’una funció: estudi i representació de les funcions lineals, polinòmiques racionals  logarítmiques exponencials i a trossos.

Bloc Probabilitat i estadística

Estadística unidimensional: conceptes estadístics, paràmetres de dispersió i de centralització.

 

Metodologia

1. Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar  l’aprenentatge a tots els alumnes. 

4. S'utilitzarà programari lliure com Geogebra i calculadora científica.

Material

  • bolígraf, llapis, regle, fulls DIN A4. 
  • El telèfon mòvil es podrà utilitzar de manera voluntària per algun programari, sempre solta la supervisió del professor i en els moments acordats, mai com a calculadora.
  •  calculadora científica és imprescindible. Ha d'estar etiquetada amb el nom. 

Avaluació

Es realitzarà per observació del treball diari, proves escrites i orals. S'observará : el nivell de comprensió dels conceptes i la capacitat per transmetre resultats correctes.

 

Estarà integrada per les següents subavaluacions:

  • Actituds, valors i normes (10%). Presentar dossier de cada unitat didàctica, participació i treball a classe i a casa. 
  • Conceptes i procediments per desenvolupar la competència matemàtica (90%) Aquesta nota s’obté de les proves escrites.
  • MOLT IMPORTANT: Tot aquell examen que es lliuri a llapis no es corregirà.