Química de primer de Batxillerat

Professor

Francesc Pérez Brangulí

Temari

 • 1r trimestre:

  • UD1: Què és la matèria?

  • UD2: Teoria atòmic-molecular

  • UD3: L’àtom i i la taula periòdica

  • UD4: L’enllaç químic

 • 2n trimestre:

  • UD5:Calcular amb substàncies

  • UD6: Estructura i propietats de la matèria

  • UD7: Els gasos

  • UD8: Solucions

 • 3r trimestre:

  • UD9: Les reaccions químiques

   • Tipus

   • Estequiometria

  • UD10: Química Orgànica

Material necessari

 • Llibre de text  "Química 1r de batxillerat de l'editorial Casals"
 • Llibreta pel dossier de l'assignatura i la bitàcola de laboratori
 • Taula periòdica plastificada
 • Bata de laboratori (opcional)
 • Ulleres de seguretat
 • Ordinador portàtil
 • Calculadora científica

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

 • 80 %mitjana aritmètica de les dues proves escrites
 • 20 %nota de classe: TOT allò que fem o us demano a classe, per exemple:
  • Portar el material
  • Fer els deures
  • Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura
  • Entregar les activitats de cada tema
  • Informes dels experiments
  • Presentacions orals individuals o en grup
  • Treball en equip al laboratori

    

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres , al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries. La extraordinària serà al setembre.